Norma reglamentaria d’edificació sobre aïllament tèrmic NRE AT-87

Norma reglamentaria d’edificació sobre aïllament tèrmic NRE AT-87

Aquesta norma persegueix rebaixar el consum energètic domèstic sense encarir la construcció ni complicar el projecte. Limita els valors màxims dels coeficients de transmissió tèrmica dels tancaments que envolten cada unitat d’ús i en qualsevol punt de la part massissa dels tancaments exteriors. També exigeix una protecció de cobertes i tancaments orientats a sud. Treballa amb un mapa climàtic de Catalunya amb només 4 zones i amb mètodes de càlcul simplificats que inclouen els valors dels materials i les solucions constructives més habituals. El compliment es justifica amb una fitxa-resum.

1987|Client públic
Proposta de nous estàndards de morters de ram de paleta

Proposta de nous estàndards de morters de ram de paleta

En l’època d’aquest estudi, els morters de ram de paleta estaven regulats per una instrucció sobre murs portants de l’any 1972 que contemplava l’ús d’uns ciments que ja havien desaparegut del mercat i tant sols fixava paràmetres de resistència i plasticitat. En canvi, no feia esment a la treballabilitat, adherència amb el maó, retracció o expansió. Després d’assajar una sèrie de mescles en laboratori, s’han trobat aquelles que, emprant ciments, calçs i fillers en oferta al mercat, produeixen morters vàlids d’acord amb aquest espectre més ampli de prestacions.

1985|Client privat
Recomanacions UC-85 per a l’ús de les cendres volants en el formigó

Recomanacions UC-85 per a l’ús de les cendres volants en el formigó

Caracterització de les cendres volants utilitzables en el formigó, definint els valors admissibles de pèrdua al foc, calç lliure, finor, sulfats, magnesi, humitat i putzolanitat. Respecte al formigó resultant, s’aborden els temes de dosificació, transport, emmagatzematge, recepció, autocontrol, control i lliurament de la comanda.

1985|Client públic
Ordenança de Rehabilitació de la Corporació Metropolitana de Barcelona

Ordenança de Rehabilitació de la Corporació Metropolitana de Barcelona

Classifica els projectes de rehabilitació segons la seva complexitat per tal d’establir el grau d’exhaustivitat en la documentació que cal presentar per a tramitar les llicències municipals d’obra. Aborda les diferents casuístiques de situacions que queden fora d’ordenació urbanística o que són disconformes amb el Pla General Metropolità. Especifica les dimensions de celoberts, obertures, escales, ascensors, recollida d’escombraries i aparcament.

1985|Client públic
Cap a una normativa d’edificació escolar

Cap a una normativa d’edificació escolar

Treball de base per a actualitzar la normativa d’edificació escolar vigent a Catalunya en 1982, posant en relació els edificis amb el model pedagògic i organitzatiu. Introdueix uns criteris de qualitat més amplis que no es limiten als estàndards de construcció, sinó que aborden aspectes de disseny, funcionals, de adaptabilitat i de interrelació escola/medi. Abarca també les instal·lacions esportives escolars.

1983|Client públic
Condicions mínimes d’habitabilitat i de la construcció dels edificis a contemplar en les ordenances d’edificació

Condicions mínimes d’habitabilitat i de la construcció dels edificis a contemplar en les ordenances d’edificació

Proporciona criteris i directrius per a la redacció de normes d’habitabilitat i construcció. Primer, fixa els criteris a exigir als edificis, espais, elements i procés constructiu pel que respecta a programa, dimensions, equipament, serveis, confort i seguretat. Després, aporta mètodes de càlcul per a comprovar el compliment de les exigències de confort: clima, il·luminació natural, obertura visual, privacitat visual, moviment d’aire a l’estiu, assolellament, nivell de soroll interior i temperatura.

1983|Client públic