ITeC/ Arxiu de projectes/Industrialització
Estudi energètic d’un sistema de construcció industrialitzada d’habitatges plurifamiliars

Estudi energètic d’un sistema de construcció industrialitzada d’habitatges plurifamiliars

Estudi exhaustiu del comportament energètic d’uns mòduls d’habitatge prefabricat de formigó armat, el qual inclou: quantificació de les necessitats tèrmiques (tant de calefacció com de refrigeració), anàlisi del sistema de climatització que proposa el fabricant, estudi dels riscs de condensacions, estudi d’il·luminació i anàlisi del cicle de vida segons ISO 14040.

2005 - 2006|Client privat
Consum d’energia d’un sistema constructiu modular

Consum d’energia d’un sistema constructiu modular

Aplicació de les metodologies d’avaluació mediambiental de l’ITeC sobre una solució constructiva de mercat.

2005|Client privat
Alternatives estructurals per a la construcció d’edificis escolars

Alternatives estructurals per a la construcció d’edificis escolars

Estat de l’art de diferents solucions constructives vàlides per a la mena d'estructures que demanden les tipologies actuals per a edificis escolars, fent èmfasi en qüestions com la velocitat de construcció i el cost.

2005|Client públic
Situació normativa d'un sistema de construcció de casetes

Situació normativa d'un sistema de construcció de casetes

S’ha determinat de quina manera afecta el Codi Tècnic de l’Edificació a un sistema constructiu de casetes amb panells prefabricats. Malgrat que el sistema s’orienta a edificis d’escassa entitat constructiva que no seran habitats, s’ha recomanat al fabricant que els comercialitzi acompanyats d’un document en el qual es descrigui l’ús previst dels elements i les seves característiques, amb instruccions per al procés constructiu sencer, des del replanteig i la construcció de la llosa base, fins al tractament dels junts un cop muntats els panells.

2005|Client privat
El control tècnic dels sistemes constructius no tradicionals: anàlisi i propostes de millora

El control tècnic dels sistemes constructius no tradicionals: anàlisi i propostes de millora

Revisió de la problemàtica trobada en algunes promocions públiques d’edificis d’habitatge on s’ha optat per sistemes constructius no tradicionals. Es suggereixen vies d’evolució per reduir els problemes i per a maximitzar els avantatges de les alternatives industrialitzades.

2002|Client públic
Proposta de normativa per a dissenyar i executar façanes amb plafons prefabricats de formigó armat

Proposta de normativa per a dissenyar i executar façanes amb plafons prefabricats de formigó armat

Enumera les exigències funcionals, de seguretat i d’ús que ha de satisfer el sistema constructiu, establint a continuació quins són els criteris per tal d’assolir aquest objectius. Els criteris tenen una base normativa quan aquesta existeix, i en absència de norma de referència s’han basat en la literatura tècnica sobre la matèria i en l’experiència contrastada. També contempla aspectes de medi ambient, projecte, fabricació, execució d’obra i control.

2002|Client públic
Catàleg de productes i sistemes industrialitzats com a alternativa als sistemes convencionals de construcció residencial

Catàleg de productes i sistemes industrialitzats com a alternativa als sistemes convencionals de construcció residencial

Estat de l'oferta de productes industrialitzats amb els quals construir 5 elements claus de l'edifici: la solera, els envans, els cels rasos, els paviments, els sostres i els paraments.

2000 - 2001|Client públic
Alternatives a la construcció convencional d’habitatges

Alternatives a la construcció convencional d’habitatges

Estat de l’art de les tècniques de la construcció industrialitzada: grans encofrats, prefabricació pesant, elements parcialment industrialitzats i sistemes lleugers. Llista i comenta els requeriments de la construcció industrialitzada a nivell de projecte, execució i gestió, identificant els factors que dificulten la penetració d’aquestes solucions constructives.

2001|Client públic
Proposta de Plec de Condicions per a la redacció de projectes amb sistemes industrialitzats al gros de l’obra

Proposta de Plec de Condicions per a la redacció de projectes amb sistemes industrialitzats al gros de l’obra

Revisió dels plecs de condicions que regulen els concursos i adjudicacions de projecte en promocions públiques d'habitatge, per tal que contemplin la opció de poder fer servir solucions constructives industrialitzades.

2000 - 2001|Client públic
Cuines i banys industrialitzats

Cuines i banys industrialitzats

S’ha fet una anàlisi dels tipus de banys i cuines més freqüents a les promocions públiques d’habitatge i s’han creuat amb l’oferta d’industrialització que es pot trobar al mercat. El major potencial es detecta als banys, per als quals s’han elaborat uns criteris de característiques i costos per avaluar el seu grau de competitivitat vers les solucions convencionals.

2000 - 2001|Client públic