Anàlisi de requisits que afecten a un producte ceràmic innovador

Anàlisi de requisits que afecten a un producte ceràmic innovador

Els desenvolupadors d'un nou sistema de malles ceràmiques flexibles necessitaven anticipar quina seria la reacció de la normativa davant un producte d'aquest tipus. Per a això s'han identificat quins requisits tècnics, constructius i reglamentaris serien exigibles per usar-lo com a revestiment de façanes i com a paviment exterior, amb la finalitat d'incorporar-los al procés final de desenvolupament del producte.

2009 - 2013|Client privat
Permeabilitat a l'aigua d'un panell prefabricat de façana de gruix reduït

Permeabilitat a l'aigua d'un panell prefabricat de façana de gruix reduït

S'ha sotmès un panell prefabricat de façana a assajos d'absorció d'aigua (per capil·laritat i per pressió) per a comprovar el grau de protecció que ofereix a les armadures, un aspecte crític en un element de només 30 mm de gruix. Complementàriament també s'ha mesurat la resistència elèctrica del panell i la seva relació amb el grau d'humitat.

2009 - 2010|Client privat
Caracterització i validació d'una solució constructiva per a obra vista executada en sec

Caracterització i validació d'una solució constructiva per a obra vista executada en sec

Després d'haver desenvolupat un prototip d'un sistema per aixecar parets d'obra vista sense necessitat de morter, es pretén comprovar la seva viabilitat de mercat. Per a això s'ha elaborat un pla de treball que comença amb una bateria d'assajos per mesurar les prestacions bàsiques, continua amb la resolució teòrica i pràctica dels punts singulars i acaba amb la certificació del compliment de tots els requisits reglamentaris exigits per la legislació espanyola.

2010|Client privat
Morters monocapa per a façanes: criteris de projecte i posada en obra

Morters monocapa per a façanes: criteris de projecte i posada en obra

Il·lustra els aspectes que el projectista ha de considerar en dissenyar una façana a revestir amb monocapa, i com reflectir les condicions tècniques i constructives en el projecte executiu i en els plecs de condicions. Descriu com afecta el marcat CE als morters monocapa. Inclou recomanacions per a la fase d'execució i un apartat de patologies, on s'identifiquen les causes dels defectes més comuns i com prevenir-los i reparar-los.

2008|Client privat
Assaig virtual de les prestacions tèrmiques d'una fàbrica de bloc ceràmic

Assaig virtual de les prestacions tèrmiques d'una fàbrica de bloc ceràmic

Els desenvolupadors d'un nou bloc ceràmic volen anticipar quina serà la transmitància de les parets construïdes amb ell, com a verificació prèvia a iniciar la producció. Amb aquesta fi, s'han definit amb precisió els materials que intervenen en la solució constructiva, des de l'argila del bloc fins al morter dels junts i de l’arrebossat, i s'han efectuat simulacions amb programes d'elements finits. Finalment, s'han interpretat els resultats per a identificar les zones climàtiques en les quals és apta la solució constructiva.

2007|Client privat
Diagnosi i possibles intervencions sobre unes patologies en façanes revestides amb plaques de ciment aglomerat amb fibres

Diagnosi i possibles intervencions sobre unes patologies en façanes revestides amb plaques de ciment aglomerat amb fibres

S’ha analitzat el sistema emprat en la col·locació del sistema de façana ventilada en tres edificis diferents de Barcelona on s’ha observat trencament de plaques. Identificades les causes del fenomen, s’ha fet una proposta de reparació i de prevenció de possibles repeticions del problema.

2006|Client públic
Manual de disseny de façanes lleugeres

Manual de disseny de façanes lleugeres

Orienta als tècnics sobre com cal prescriure una façana tipus mur cortina, com s'executa i com es poden ajustar els costos sense comprometre la qualitat. Contempla les solucions d'estructura aparent, les de silicona estructural, el vidre embotonat, les façanes ventilades i les captadores fotovoltaiques. Amb 7 casos d'estudi.

2006|Client privat
Comportament energètic d'una façana envidrada

Comportament energètic d'una façana envidrada

Aporta criteris per a dissenyar façanes tipus mur cortina tenint en compte la radiació solar, la transferència tèrmica, les condensacions, les infiltracions d'aire, l'acústica i la integració fotovoltaica. Amb 3 casos d'estudi.

2006|Client privat
Comportament experimental d'un adhesiu per a panells de façana

Comportament experimental d'un adhesiu per a panells de façana

Supervisió d'una bateria d'assajos mecànics per a mesurar l'eficàcia d'un adhesiu formulat per a fixar panells de tancament a una subestructura de muntants galvanitzats, a l'estil de les que es fan servir en les façanes ventilades. S'ha mesurat l'adherència, la resistència a tracció i a tallant sobre plaques de diferent composició: sintètiques, d'alumini i de base ciment.

2005|Client privat
Anàlisi d'un mur cortina amb segellant estructural enfront dels requisits reglamentaris i d'avaluació europeus

Anàlisi d'un mur cortina amb segellant estructural enfront dels requisits reglamentaris i d'avaluació europeus

Anàlisi d'un sistema de tancament de façana que fa servir perfils d'alumini sobre els quals s'adhereix l’envidrament amb silicona segellant estructural, amb el qual es pretén definir amb precisió els seus components, funcions, resolució de punts singulars i mètodes de posada en obra, com a pas previ a una Avaluació Tècnica Europea per al sistema i el seu eventual marcat CE.

2004 - 2005|Client privat