ITeC/ Arxiu de projectes/Estructures
Marc normatiu de les armadures per a situar en les filades d'obra de fàbrica

Marc normatiu de les armadures per a situar en les filades d'obra de fàbrica

Identificació de la normativa que afecta al marcat CE d'uns productes de reforç estructural dissenyats per quedar embeguts en el morter de les filades horitzontals de les parets de càrrega d'obra de fàbrica de maó.

2016 - 2017|Client privat
Avaluació de sistemes de protecció contra el foc per a estructures

Avaluació de sistemes de protecció contra el foc per a estructures

Desenvolupament dels requisits reglamentaris i funcionals per a l'avaluació a nivell europeu de diferents productes i tecnologies per protegir contra el foc diferents tipus d'estructures (d'acer, formigó, mixtes o altres materials) mitjançant pintures intumescents, morters o plaques. Forma part de la contribució de l'ITeC al grup de treball europeu de desenvolupament de la guia de DITE 018 que serveix de referència per a l'avaluació d'aquests sistemes de protecció.

2008 - 2016|Client privat
Avaluació de solucions constructives per segellar contra el foc el pas de tubs

Avaluació de solucions constructives per segellar contra el foc el pas de tubs

La prestació de resistència al foc de les parets i els forjats es ressent cada vegada que són travessats per una canonada, i si és crucial garantir la seva integritat enfront del foc cal fer servir elements específics de segellat com els collarets intumescents. L'avaluació ha requerit determinar cas a cas quina classe de resistència al foc s'obté segons el tipus de collaret, el material i la geometria del tub, i els components i la geometria de la paret o el forjat.

2015 - 2016|Client privat
Metodologies d'avaluació per a ancoratges estructurals

Metodologies d'avaluació per a ancoratges estructurals

Identificació dels requisits europeus i desenvolupament de metodologies d'avaluació tècnica per a ancoratges estructurals en formigó i en obra de fàbrica dissenyats segons els principis d'expansió, adhesió o forma. Forma part de la contribució de l'ITeC al grup de treball europeu de desenvolupament de la Guia de DITE 001 de referència per a l'avaluació d'ancoratges. Actualment aquesta guia està evolucionant per a incorporar nous paràmetres exigibles als ancoratges, com el seu comportament estructural enfront del foc o l'acció sísmica.

2007 - 2016|Client privat
Avaluació de sistemes industrialitzats en formigó armat per a habitatge

Avaluació de sistemes industrialitzats en formigó armat per a habitatge

Confecció d'un protocol d'avaluació segons els criteris normatius europeus i espanyols per als sistemes d'edificació industrialitzada que fan servir panells prefabricats de formigó de gran format que fan simultàniament d'estructura, tancament i aïllament, i que estan orientats a la construcció residencial unifamiliar, aïllada o en filera.

2004 - 2015|Client privat
Avaluació d'estructures construïdes amb un material composite

Avaluació d'estructures construïdes amb un material composite

Uns desenvolupadors volen emprar un compòsit metall-fibra per a prefabricar estructures que quedin exposades a la intempèrie, aprofitant així l'avantatge competitiu d'aquest material. Per tal d’estimar l'adequació d'aquesta solució constructiva, s'han analitzat els requisits reglamentaris i funcionals que li apliquen en el context del mercat espanyol. D’això es desprèn un pla d'avaluació per a demostrar experimentalment la seguretat estructural i en cas d'incendi, així com el compliment de les exigències de salubritat per part del component sintètic del producte.

2013|Client privat
Eina de càlcul per a dimensionar malles de revestiment de façana

Eina de càlcul per a dimensionar malles de revestiment de façana

Una empresa ofereix un revestiment de façana consistent en una malla de cables d'acer en la qual s'enfilen unes peces opaques. La seva correcta prescripció requereix que les peces de malla que es vulguin fer servir no generin unes sol·licitacions superiors a les que el dispositiu de sustentació és capaç de transmetre a l'estructura de la façana. Per a això s'ha programat un full de càlcul en la qual s'introdueixen les mides de la malla i la resta de variables i comprova que no se sobrepassin els límits del sistema tant pel que fa a l'esforç vertical (pes propi) com a l’horitzontal (pressió i succió de vent).

2013|Client privat
Mesures per a reduir l’afectació d’una explosió BLEVE sobre els edificis d’un parc industrial

Mesures per a reduir l’afectació d’una explosió BLEVE sobre els edificis d’un parc industrial

Avaluació dels efectes que causaria sobre els edificis d’un parc industrial i empresarial un hipotètic escenari BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) provocat per un accident en el transport de gas liquat a pressió. Es proposen solucions estructurals i constructives que minimitzarien els danys als edificis i als seus ocupants.

2012|Client públic
Situació normativa d'unes cèl·lules de pesatge per a sitges

Situació normativa d'unes cèl·lules de pesatge per a sitges

En les estructures que suporten sitges i tancs s'acostumen a intercalar cèl·lules de càrrega que mesuren el pes emmagatzemat. S'ha analitzat fins a quin punt les afecta la norma europea EN1090 sobre estructures metàl·liques i si se'ls ha d'exigir el marcat CE com a elements als quals se'ls confia una funció resistent.

2012|Client privat
Supervisió d'assajos i auditoria de fabricació d'uns suports antisísmics

Supervisió d'assajos i auditoria de fabricació d'uns suports antisísmics

Supervisió d'una bateria d'assajos mecànics, tèrmics i d'envelliment efectuats sobre uns suports que funcionen com a dissipadors d'energia entre una estructura i els seus fonaments, reduint les accions laterals i l'oscil·lació que provocaria un terratrèmol. El programa d'assajos ha seguit els criteris de la Guia AASHTO per al Disseny d'Aïllament Sísmic. S'ha efectuat una auditoria de la correcta implantació dels controls de producció en la fabricació dels suports.

2011|Client privat