ITeC/ Arxiu de projectes/Enginyeria civil
Ús d'escòries siderúrgiques com a àrid en obres viàries

Ús d'escòries siderúrgiques com a àrid en obres viàries

Abans d'acceptar un àrid d'origen siderúrgic en un projecte d'obra civil, es demana justificar la seva validesa per a fer-lo servir com tot-ú i com a sòl seleccionat tipus 2 segons la Instrucció de Carreteres. S'ha comprovat el compliment de la reglamentació nacional d'obra civil (granulometria, geometria, absorció d'aigua i resistència al desgast, contingut de SO3, qualitat dels fins, coeficient de Los Angeles) i dels requisits de substàncies perilloses (alliberament de metalls pesats per lixiviació)

2012|Client públic
Supervisió d'assajos i auditoria de fabricació d'uns suports antisísmics

Supervisió d'assajos i auditoria de fabricació d'uns suports antisísmics

Supervisió d'una bateria d'assajos mecànics, tèrmics i d'envelliment efectuats sobre uns suports que funcionen com a dissipadors d'energia entre una estructura i els seus fonaments, reduint les accions laterals i l'oscil·lació que provocaria un terratrèmol. El programa d'assajos ha seguit els criteris de la Guia AASHTO per al Disseny d'Aïllament Sísmic. S'ha efectuat una auditoria de la correcta implantació dels controls de producció en la fabricació dels suports.

2011|Client privat
Avaluació de sistemes d'impermeabilització d'estructures de formigó exposades a l'aigua

Avaluació de sistemes d'impermeabilització d'estructures de formigó exposades a l'aigua

Definició de requisits de les solucions constructives que fan servir morters per a impermeabilitzar estructures de formigó en contacte ocasional amb l'aigua (com murs de contenció) o en contacte permanent (com dipòsits, canals o piscines). Fa èmfasi en la correcta aplicació dels diferents productes involucrats, evitant tot allò que pugui causar discontinuïtats i especificant la manera correcta de resoldre junts, arestes i altres punts singulars.

2011|Client privat
Traspàs a TCQ de la documentació d’un projecte d’infraestructures

Traspàs a TCQ de la documentació d’un projecte d’infraestructures

L’empresa adjudicatària de la construcció d’una infraestructura portuària ha rebut de mans del promotor la informació de projecte en un suport informàtic i en un idioma diferent a l’habitual. Com que vol efectuar el seguiment del projecte amb el software de l’ITeC, ha encarregat el traspàs de la seva documentació al format TCQ i la traducció de diferents plantilles del programa per tal d’adaptar-se a les necessitats del promotor.

2011|Client privat
Revisió normativa i reglamentària d’una biblioteca CAD d’urbanisme

Revisió normativa i reglamentària d’una biblioteca CAD d’urbanisme

Un promotor públic té una biblioteca CAD de més de 500 elements a disposició dels equips tècnics que li redacten els projectes d’urbanisme. A petició seva, l’ITeC ha comprovat que els elements no continguin informació contradictòria amb la normativa de construcció vigent, i que compleixin amb els reglaments particulars de les companyies subministradores de serveis (aigua, electricitat, gas i comunicacions).

2010|Client públic
Preliminars per al marcat CE d’unes mescles bituminoses

Preliminars per al marcat CE d’unes mescles bituminoses

Com a pas previ per al marcat CE d’una gamma de mescles bituminoses, l’ITeC ha assessorat a un fabricant en la preparació del programa de control de producció en fàbrica i en l’elaboració del dossier tècnic on s’inclouen els assajos inicials de tipus, les declaracions de prestacions i les fitxes de producte.

2008 - 2009|Client privat
Els àrids de construcció enfront dels requisits reglamentaris i d'avaluació europeus

Els àrids de construcció enfront dels requisits reglamentaris i d'avaluació europeus

Identificació i anàlisi dels requisits de marcatge CE de diferents famílies d'àrids destinats a l'edificació i a la confecció de mescles bituminoses. S'ha prestat assessorament per implementar els requisits de control de producció en fàbrica que exigeix el marcat CE.

2006 - 2009|Client privat
Asfalt fos (Gussasphalt) amb pols de pneumàtic fora d’us

Asfalt fos (Gussasphalt) amb pols de pneumàtic fora d’us

Campanya d'assajos experimentals per a mesurar els efectes d'afegir pols de cautxú reciclat a la mescla per a la fabricació d'asfalt fos. Atès que l'asfalt fos no és només un material per a la construcció de superfícies de rodolament, sinó que també es fa servir com a impermeabilitzant, s'ha prestat especial atenció a observar com el canvi en la composició afecta al seu comportament a l'aigua i al vapor d'aigua.

2007|Client públic
Incidència de la normativa europea sobre els elements de cobriment i tancament per a obra viària

Incidència de la normativa europea sobre els elements de cobriment i tancament per a obra viària

Anàlisi de l'estat de la normativa europea que regula elements com tapes de registre, reixes i embornals que han de suportar diferents sol·licitacions de trànsit, tant en els aspectes de control de prestacions estructurals, com en els seus aspectes mediambientals. Descriu les diferents possibilitats de marcatge CE.

2006|Client privat
Potencial d'un residu granular com a material per a reblerts controlats

Potencial d'un residu granular com a material per a reblerts controlats

Informe sobre les possibilitats de fer servir com a reblert artificial de terreny un residu sòlid que produeix una indústria química i que té una forma granular semblant a la dels àrids. S'han sotmès a una bateria d'assajos segons el Plec de Prescripcions PG-3, complementats amb proves específiques de lixiviació.

2004|Client privat