ITeC/ Arxiu de projectes/Enginyeria civil
Banc de dades per a infraestructures hidràuliques

Banc de dades per a infraestructures hidràuliques

Banc per a l’elaboració de pressupostos i càlculs d’impacte ambiental per a les obres hidràuliques d’un gestor regional d’infraestructures. Permet calcular, en estadi de projecte, el cost energètic, les emissions de CO2 i els residus d’obra i d’embalatge i fer comparatius entre solucions alternatives. El banc es va crear en 1997 i des de llavors l’ITeC el manté actualitzat.

1997 - 2016|Client públic
Banc de dades per a un col·legi d’enginyers de camins

Banc de dades per a un col·legi d’enginyers de camins

Banc per a l’elaboració de pressupostos i plecs de condicions tècniques per a projectes d’enginyeria civil. També inclou partides d’edificació, manteniment i assaigs de control de qualitat que puguin ser d’utilitat als enginyers col·legiats. El banc es va crear el 1992 i des de llavors l’ITeC el manté actualitzat.

1992 - 2016|Client privat
Banc de dades per a instal·lacions de gestió de trànsit

Banc de dades per a instal·lacions de gestió de trànsit

Banc per a l’elaboració de pressupostos per a projectes d’instal·lacions de control, regulació i vigilància de la mobilitat i la seguretat viària. S’utilitza per als projectes d’implantació i manteniment sota la responsabilitat d’un gestor regional de trànsit viari, i conté elements constructius propis d’aquest entorn, com sistemes de CCTV, cinemòmetres, radars, panells de missatge variable, a més de la seva alimentació sense xarxa i les connexions de dades entre ells. El banc es va crear en 2015 i des de llavors l’ITeC el manté actualitzat.

2015 - 2016|Client públic
Banc de dades per a un servei municipal de manteniment de paviments

Banc de dades per a un servei municipal de manteniment de paviments

Banc per a l’elaboració de pressupostos, plecs de condicions tècniques i càlculs d’impacte ambiental de projectes de manteniment viari urbà. Inclou partides de obra de calçades i voreres, tant pel que fa al paviment com a la senyalització horitzontal. El banc es va crear el 1994 i des de llavors l’ITeC el manté actualitzat.

1994 - 2016|Client públic
Sistematització dels pressupostos de manteniment viari d’una entitat supramunicipal

Sistematització dels pressupostos de manteniment viari d’una entitat supramunicipal

Els responsables de manteniment d’una xarxa de mobilitat urbana gestionaven les obres usant un banc de preus d’elaboració pròpia, que l’ITeC ha acabat d’estructurar i aprofundir. El resultat és un banc coherent amb les darreres novetats normatives amb el qual es poden confeccionar pressupostos, plecs de condicions, control de qualitat i plans de seguretat i salut.

2016|Client públic
Avaluació de solucions constructives prefabricades per a drenatge i infiltració lineal

Avaluació de solucions constructives prefabricades per a drenatge i infiltració lineal

Un producte de drenatge lineal combina un tub perforat i una camisa filtrant gràcies a la qual es pot prescindir de l’habitual capa de grava que cal estendre per la rasa. Atès que les normatives com la UNE 53994 només apliquen al tub pròpiament dit, ha calgut dissenyar un procediment específic per mesurar el comportament hidràulic i mecànic del conjunt per ambdues de les seves funcions (drenatge i infiltració) així com la seva durabilitat.

2012 - 2015|Client privat
Banc de dades per a obres portuàries

Banc de dades per a obres portuàries

Banc per a l’elaboració de pressupostos per a les obres d’enginyeria civil que gestiona una autoritat portuària. Inclou elements constructius específics per a obres portuàries (dragatges, esculleres, superestructura de molls, ferrocarril) i d’altres més generalistes que els complementen (pavimentació, senyalització, canalitzacions de serveis). El banc es va crear l’any 2000 i des de llavors l’ITeC el manté actualitzat.

2000 - 2015|Client públic
Control documental i pressupostari d'un projecte de remodelació d’un pont urbà

Control documental i pressupostari d'un projecte de remodelació d’un pont urbà

Un ajuntament vol millorar el trànsit de vianants en un pont construït als anys 60, per la qual cosa compta amb un projecte de remodelació per ampliar les voreres i reparar el formigó de l’estructura. Abans de licitar l’obra, ha demanat que l’ITeC faci una sèrie de comprovacions sobre els amidaments i el pressupost del projecte, per assegurar-se que tota la documentació és coherent i que el preu de sortida és realista.

2014|Client públic
Ús d'escòries siderúrgiques com a àrid en obres viàries

Ús d'escòries siderúrgiques com a àrid en obres viàries

Abans d'acceptar un àrid d'origen siderúrgic en un projecte d'obra civil, es demana justificar la seva validesa per a fer-lo servir com tot-ú i com a sòl seleccionat tipus 2 segons la Instrucció de Carreteres. S'ha comprovat el compliment de la reglamentació nacional d'obra civil (granulometria, geometria, absorció d'aigua i resistència al desgast, contingut de SO3, qualitat dels fins, coeficient de Los Angeles) i dels requisits de substàncies perilloses (alliberament de metalls pesats per lixiviació)

2012|Client públic
Supervisió d'assajos i auditoria de fabricació d'uns suports antisísmics

Supervisió d'assajos i auditoria de fabricació d'uns suports antisísmics

Supervisió d'una bateria d'assajos mecànics, tèrmics i d'envelliment efectuats sobre uns suports que funcionen com a dissipadors d'energia entre una estructura i els seus fonaments, reduint les accions laterals i l'oscil·lació que provocaria un terratrèmol. El programa d'assajos ha seguit els criteris de la Guia AASHTO per al Disseny d'Aïllament Sísmic. S'ha efectuat una auditoria de la correcta implantació dels controls de producció en la fabricació dels suports.

2011|Client privat