ITeC/ Arxiu de projectes/Enginyeria civil
Banc de dades per al manteniment de la senyalització de la xarxa viària urbana

Banc de dades per al manteniment de la senyalització de la xarxa viària urbana

Banc per a l’elaboració de pressupostos i plecs de condicions tècniques per a projectes de manteniment i millora de l’abalisament i la senyalització urbana (horitzontal, vertical, informativa), d’acord amb la normativa vigent i amb el manual de senyalització del propi municipi. Inclou també dades ambientals (cost energètic, emissió de CO2 i residus d’embalatge) dels elements descrits.

2017|Client públic
Auditoria tècnica d’una obra viària que pateix desviacions temporals i pressupostàries

Auditoria tècnica d’una obra viària que pateix desviacions temporals i pressupostàries

Les complicacions aparegudes en fase d’execució d’una obra viària de gran magnitud han portat a auditar el projecte original, l’oferta del contractista i el seguiment de l’obra (actes, revisions de projecte). S’han analitzat les circumstàncies que existien d'inici i les que han pogut sobrevenir al llarg de l’execució, que han provocat desviacions de cost i de termini d'execució respecte les previsions inicials. La feina de l’equip d’auditors ha estat supervisada per un consell assessor d’especialistes designats per tres col·legis professionals.

2017|Client públic
Sistematització dels pressupostos de manteniment viari d’una entitat supramunicipal

Sistematització dels pressupostos de manteniment viari d’una entitat supramunicipal

Els responsables de manteniment d’una xarxa de mobilitat urbana gestionaven les obres usant un banc de preus d’elaboració pròpia, que l’ITeC ha acabat d’estructurar i aprofundir. El resultat és un banc coherent amb les darreres novetats normatives amb el qual es poden confeccionar pressupostos, plecs de condicions, control de qualitat i plans de seguretat i salut.

2016|Client públic
Banc de dades per a infraestructures hidràuliques

Banc de dades per a infraestructures hidràuliques

Banc per a l’elaboració de pressupostos i càlculs d’impacte ambiental per a les obres hidràuliques d’un gestor regional d’infraestructures. Permet calcular, en estadi de projecte, el cost energètic, les emissions de CO2 i els residus d’obra i d’embalatge i fer comparatius entre solucions alternatives. El banc es va crear en 1997 i des de llavors l’ITeC el manté actualitzat.

1997 - 2016|Client públic
Banc de dades per a un col·legi d’enginyers de camins

Banc de dades per a un col·legi d’enginyers de camins

Banc per a l’elaboració de pressupostos i plecs de condicions tècniques per a projectes d’enginyeria civil. També inclou partides d’edificació, manteniment i assaigs de control de qualitat que puguin ser d’utilitat als enginyers col·legiats. El banc es va crear el 1992 i des de llavors l’ITeC el manté actualitzat.

1992 - 2016|Client privat
Banc de dades per a instal·lacions de gestió de trànsit

Banc de dades per a instal·lacions de gestió de trànsit

Banc per a l’elaboració de pressupostos per a projectes d’instal·lacions de control, regulació i vigilància de la mobilitat i la seguretat viària. S’utilitza per als projectes d’implantació i manteniment sota la responsabilitat d’un gestor regional de trànsit viari, i conté elements constructius propis d’aquest entorn, com sistemes de CCTV, cinemòmetres, radars, panells de missatge variable, a més de la seva alimentació sense xarxa i les connexions de dades entre ells. El banc es va crear en 2015 i des de llavors l’ITeC el manté actualitzat.

2015 - 2016|Client públic
Banc de dades per a un servei municipal de manteniment de paviments

Banc de dades per a un servei municipal de manteniment de paviments

Banc per a l’elaboració de pressupostos, plecs de condicions tècniques i càlculs d’impacte ambiental de projectes de manteniment viari urbà. Inclou partides de obra de calçades i voreres, tant pel que fa al paviment com a la senyalització horitzontal. El banc es va crear el 1994 i des de llavors l’ITeC el manté actualitzat.

1994 - 2016|Client públic
Banc de dades per a obres portuàries

Banc de dades per a obres portuàries

Banc per a l’elaboració de pressupostos per a les obres d’enginyeria civil que gestiona una autoritat portuària. Inclou elements constructius específics per a obres portuàries (dragatges, esculleres, superestructura de molls, ferrocarril) i d’altres més generalistes que els complementen (pavimentació, senyalització, canalitzacions de serveis). El banc es va crear l’any 2000 i des de llavors l’ITeC el manté actualitzat.

2000 - 2015|Client públic
Avaluació de solucions constructives prefabricades per a drenatge i infiltració lineal

Avaluació de solucions constructives prefabricades per a drenatge i infiltració lineal

Un producte de drenatge lineal combina un tub perforat i una camisa filtrant gràcies a la qual es pot prescindir de l’habitual capa de grava que cal estendre per la rasa. Atès que les normatives com la UNE 53994 només apliquen al tub pròpiament dit, ha calgut dissenyar un procediment específic per mesurar el comportament hidràulic i mecànic del conjunt per ambdues de les seves funcions (drenatge i infiltració) així com la seva durabilitat.

2012 - 2015|Client privat
Control documental i pressupostari d'un projecte de remodelació d’un pont urbà

Control documental i pressupostari d'un projecte de remodelació d’un pont urbà

Un ajuntament vol millorar el trànsit de vianants en un pont construït als anys 60, per la qual cosa compta amb un projecte de remodelació per ampliar les voreres i reparar el formigó de l’estructura. Abans de licitar l’obra, ha demanat que l’ITeC faci una sèrie de comprovacions sobre els amidaments i el pressupost del projecte, per assegurar-se que tota la documentació és coherent i que el preu de sortida és realista.

2014|Client públic