ITeC/ Arxiu de projectes/Enginyeria civil
Avaluació de recolzaments estructurals innovadors

Avaluació de recolzaments estructurals innovadors

Un fabricant d’uns recolzaments per a estructures d’enginyeria civil ha introduït innovacions en el material que possibilita el lliscament, les quals milloren les prestacions mecàniques i la durabilitat del producte, però que alhora no permeten el marcatge CE d’acord amb la norma harmonitzada UNE-EN 1337-7. L’ITeC li ha ofert una alternativa per la via dels European Technical Assessments, per a la qual ha calgut dissenyar un programa específic d’assaig compatible amb la naturalesa dels materials dels recolzaments i els criteris d’avaluació que l’EOTA ha especificat en EADs ja existents.

En elaboració|Client privat
Repercussió dels talls de carril en els costos de manteniment viari

Repercussió dels talls de carril en els costos de manteniment viari

Un gestor regional de trànsit viari elabora els seus pressupostos amb un banc de dades propi que es mantingut per l’ITeC. Ha demanat afegir partides noves per a les actuacions de manteniment, distingint entre les obres que es poden executar sense afectar la circulació i les que provoquen el tall dels carrils de circulació i que per tant han de tenir en compte una sèrie de costos extra.

2020|Client públic
Protocol per a auditar un projecte d’execució d’urbanisme

Protocol per a auditar un projecte d’execució d’urbanisme

Un municipi vol fer una auditoria d’un projecte d’execució per a una operació urbanística de gran envergadura, amb el propòsit de detectar potencials punts conflictius abans de licitar-lo. Ha demanat que l’ITeC redacti un protocol per a efectuar aquesta revisió, de manera que es puguin identificar actuacions no contemplades en el projecte i conflictes amb la normativa, comprovar si les solucions adoptades són idònies des d’un punt de vista tècnic i ambiental, i si s’han definit adequadament les unitats d’obra i els processos d’execució.

2019|Client públic
Situació normativa d’unes làmines impermeabilitzants per a túnels

Situació normativa d’unes làmines impermeabilitzants per a túnels

El fabricant d’una gamma de làmines composite multicapa orientades a la impermeabilització de túnels té dificultats per a esbrinar si als seus productes se’ls hi pot aplicar els mètodes de verificació de la norma UNE-EN 13491. L’ITeC ha analitzat si la naturalesa de la làmina i el seu principi de funcionament encaixen total o parcialment dins dels supòsits de la norma, que és un pas imprescindible per a aclarir si el fabricant pot optar o no a obtenir el marcatge CE per als seus productes.

2018 - 2019|Client privat
Gestió dels projectes d'obra civil de Metro Cali (Colòmbia) amb la metodologia TCQ

Gestió dels projectes d'obra civil de Metro Cali (Colòmbia) amb la metodologia TCQ

Col·laboració amb l'empresa pública que gestiona les infraestructures de transport col·lectiu a Santiago de Cali (Colòmbia) per aplicar TCQ en els processos de projecte (pressupost i planificació), licitació (comparació d'ofertes) i seguiment de l'execució (recàlcul econòmic i temporal). En una primera fase es gestionaran 6 projectes de nova planta amb un cost estimat de més de 100 milions d'euros.

2016 - 2019|Client públic
Sistematització d’uns protocols de manteniment municipal de semàfors en format TCQ

Sistematització d’uns protocols de manteniment municipal de semàfors en format TCQ

Un dels ajuntaments que fa servir la metodologia TCQ per al manteniment del seu viari ha demanat una revisió i ampliació de les partides d’obra relatives a semàfors per tal d’adaptar-les als seus procediments d’inspecció, manteniment preventiu i corrector. En coordinació amb l’equip municipal i amb les subcontractes que presten aquests serveis, l’ITeC ha incorporat aquestes tasques a la seva base de dades, definint els materials i la mà d’obra necessària i assignant preus de referència.

2018|Client públic
Adaptació del Banc BEDEC d’urbanisme a l’experiència real d’un municipi

Adaptació del Banc BEDEC d’urbanisme a l’experiència real d’un municipi

Un dels ajuntaments que està fent servir les partides d’urbanització del Banc BEDEC de l’ITeC per a contractar obres de manteniment del seu viari i dels seus espais urbans, ha detectat que els supòsits teòrics de dificultat tècnica i de dimensió econòmica que es contemplen al Banc no acaben de encaixar amb la mena de projectes promoguts pel municipi. L’ITeC ha recavat informació dels contractistes per a redactar partides noves més ajustades a la realitat observada durant els darrers anys.

2018|Client públic
Anàlisi de requisits que afecten a uns elements antienlluernament per a carreteres

Anàlisi de requisits que afecten a uns elements antienlluernament per a carreteres

Assessorament a un fabricant d’elements antienlluernament per a carreteres en el procés de marcatge CE d’aquests productes, que comença amb la definició del programa d’assajos per demostrar el compliment de la norma UNE-EN 12676, la localització de laboratoris per portar-lo a terme i finalment la possibilitat de valorar dels resultats obtinguts.

2017 - 2018|Client privat
Adequació al mercat del quadre de preus d'un gestor públic d'infraestructures

Adequació al mercat del quadre de preus d'un gestor públic d'infraestructures

Un gestor públic d'infraestructures urbanes porta temps observant notables discrepàncies entre els pressupostos que calcula amb els preus de la seva pròpia base de dades i les ofertes que li presenten les empreses. Ha encarregat al ITeC que comprovi si els seus preus de referència s'adeqüen a les condicions de mercat, per la qual cosa ha calgut revisar els paràmetres de dimensió i complexitat d'obra, la repercussió dels costos de subministrament en el preu final dels materials, la forma d'interpretar el conveni laboral per a calcular els costos de mà d'obra i l’adequació de la maquinària al tipus de feina que s’executarà.

2018|Client públic
Banc de dades per a un gestor municipal d’obres d’urbanització

Banc de dades per a un gestor municipal d’obres d’urbanització

Banc per a l’elaboració de pressupostos i plecs de condicions tècniques per a projectes municipals d’urbanització (vialitat, senyalització, enllumenat, parcs i jardins...) tant de nova planta com de manteniment. El banc es va crear en 1999 i des de llavors l’ITeC el manté actualitzat.

1999 - 2017|Client públic