ITeC/ Arxiu de projectes/Enginyeria civil
Eina d’estimació ràpida de les emissions de CO2 en projectes d’enginyeria civil

Eina d’estimació ràpida de les emissions de CO2 en projectes d’enginyeria civil

Permet als projectistes d’infraestructures obtenir valors d’emissió de CO2 dels projectes que estan redactant. Es tracta d’una eina web en la que es poden escollir diferents solucions constructives per als capítols d’obra més representatius, introduir un amidament i obtenir automàticament les emissions de CO2. D’aquesta manera es pot anar mesurant la petjada ambiental conforme es van prenent decisions de projecte.

En elaboració|Client públic
Repercussió dels talls de carril en els costos de manteniment viari

Repercussió dels talls de carril en els costos de manteniment viari

Un gestor regional de trànsit viari elabora els seus pressupostos amb un banc de dades propi que es mantingut per l’ITeC. Ha demanat afegir partides noves per a les actuacions de manteniment, distingint entre les obres que es poden executar sense afectar la circulació i les que provoquen el tall dels carrils de circulació i que per tant han de tenir en compte una sèrie de costos extra.

2020|Client públic
Situació normativa d’unes làmines impermeabilitzants per a túnels

Situació normativa d’unes làmines impermeabilitzants per a túnels

El fabricant d’una gamma de làmines composite multicapa orientades a la impermeabilització de túnels té dificultats per a esbrinar si als seus productes se’ls hi pot aplicar els mètodes de verificació de la norma UNE-EN 13491. L’ITeC ha analitzat si la naturalesa de la làmina i el seu principi de funcionament encaixen total o parcialment dins dels supòsits de la norma, que és un pas imprescindible per a aclarir si el fabricant pot optar o no a obtenir el marcatge CE per als seus productes.

2018 - 2019|Client privat
Gestió dels projectes d'obra civil de Metro Cali (Colòmbia) amb la metodologia TCQ

Gestió dels projectes d'obra civil de Metro Cali (Colòmbia) amb la metodologia TCQ

Col·laboració amb l'empresa pública que gestiona les infraestructures de transport col·lectiu a Santiago de Cali (Colòmbia) per aplicar TCQ en els processos de projecte (pressupost i planificació), licitació (comparació d'ofertes) i seguiment de l'execució (recàlcul econòmic i temporal). En una primera fase es gestionaran 6 projectes de nova planta amb un cost estimat de més de 100 milions d'euros.

2016 - 2019|Client públic
Protocol per a auditar un projecte d’execució d’urbanisme

Protocol per a auditar un projecte d’execució d’urbanisme

Un municipi vol fer una auditoria d’un projecte d’execució per a una operació urbanística de gran envergadura, amb el propòsit de detectar potencials punts conflictius abans de licitar-lo. Ha demanat que l’ITeC redacti un protocol per a efectuar aquesta revisió, de manera que es puguin identificar actuacions no contemplades en el projecte i conflictes amb la normativa, comprovar si les solucions adoptades són idònies des d’un punt de vista tècnic i ambiental, i si s’han definit adequadament les unitats d’obra i els processos d’execució.

2019|Client públic
Anàlisi de requisits que afecten a uns elements antienlluernament per a carreteres

Anàlisi de requisits que afecten a uns elements antienlluernament per a carreteres

Assessorament a un fabricant d’elements antienlluernament per a carreteres en el procés de marcatge CE d’aquests productes, que comença amb la definició del programa d’assajos per demostrar el compliment de la norma UNE-EN 12676, la localització de laboratoris per portar-lo a terme i finalment la possibilitat de valorar dels resultats obtinguts.

2017 - 2018|Client privat
Adequació al mercat del quadre de preus d'un gestor públic d'infraestructures

Adequació al mercat del quadre de preus d'un gestor públic d'infraestructures

Un gestor públic d'infraestructures urbanes porta temps observant notables discrepàncies entre els pressupostos que calcula amb els preus de la seva pròpia base de dades i les ofertes que li presenten les empreses. Ha encarregat al ITeC que comprovi si els seus preus de referència s'adeqüen a les condicions de mercat, per la qual cosa ha calgut revisar els paràmetres de dimensió i complexitat d'obra, la repercussió dels costos de subministrament en el preu final dels materials, la forma d'interpretar el conveni laboral per a calcular els costos de mà d'obra i l’adequació de la maquinària al tipus de feina que s’executarà.

2018|Client públic
Sistematització d’uns protocols de manteniment municipal de semàfors en format TCQ

Sistematització d’uns protocols de manteniment municipal de semàfors en format TCQ

Un dels ajuntaments que fa servir la metodologia TCQ per al manteniment del seu viari ha demanat una revisió i ampliació de les partides d’obra relatives a semàfors per tal d’adaptar-les als seus procediments d’inspecció, manteniment preventiu i corrector. En coordinació amb l’equip municipal i amb les subcontractes que presten aquests serveis, l’ITeC ha incorporat aquestes tasques a la seva base de dades, definint els materials i la mà d’obra necessària i assignant preus de referència.

2018|Client públic
Adaptació del Banc BEDEC d’urbanisme a l’experiència real d’un municipi

Adaptació del Banc BEDEC d’urbanisme a l’experiència real d’un municipi

Un dels ajuntaments que està fent servir les partides d’urbanització del Banc BEDEC de l’ITeC per a contractar obres de manteniment del seu viari i dels seus espais urbans, ha detectat que els supòsits teòrics de dificultat tècnica i de dimensió econòmica que es contemplen al Banc no acaben de encaixar amb la mena de projectes promoguts pel municipi. L’ITeC ha recavat informació dels contractistes per a redactar partides noves més ajustades a la realitat observada durant els darrers anys.

2018|Client públic
Auditoria tècnica d’una obra viària que pateix desviacions temporals i pressupostàries

Auditoria tècnica d’una obra viària que pateix desviacions temporals i pressupostàries

Les complicacions aparegudes en fase d’execució d’una obra viària de gran magnitud han portat a auditar el projecte original, l’oferta del contractista i el seguiment de l’obra (actes, revisions de projecte). S’han analitzat les circumstàncies que existien d'inici i les que han pogut sobrevenir al llarg de l’execució, que han provocat desviacions de cost i de termini d'execució respecte les previsions inicials. La feina de l’equip d’auditors ha estat supervisada per un consell assessor d’especialistes designats per tres col·legis professionals.

2017|Client públic