La coberta captadora als edificis d’habitatges

La coberta captadora als edificis d’habitatges

Contribueix a resoldre una sèrie de dubtes que han aparegut sobre la prescripció i ús de l’energia solar tèrmica i la fotovoltaica, tals com: els consums que cal cobrir als habitatges, les diferències entre els diferents sistemes de captació en oferta al mercat, la seva integració arquitectònica en les cobertes.

2001|Client públic
Captació solar per a producció d’aigua calenta sanitària en habitatges

Captació solar per a producció d’aigua calenta sanitària en habitatges

Avaluació de les possibilitats d’implantació de l’energia solar tèrmica en els edificis d’habitatges a partir de les exigències de l’ordenança del medi urbà de l’Ajuntament de Barcelona. Es basa en un estat de l’art dels sistemes de producció d’aigua calenta sanitària solar en oferta al mercat, amb atenció als temes de cost i a la disponibilitat d’instal·ladors d’aquesta mena d’equips.

2000|Client públic
Experiències de gestió energètica en habitatge plurifamiliar

Experiències de gestió energètica en habitatge plurifamiliar

Recull de casos d’estudi en els que s’han implantat diferents solucions a la cerca de minimitzar el consum d’energia en edificis plurifamiliars, amb una anàlisi crítica de resultats, prestacions reals, efectes sobre el manteniment i els usuaris. Els edificis analitzats per l’ITeC contenen exemples de captació solar passiva, regulació precisa de la calefacció i circulació controlada d’aire.

1996|Programa UE
Norma reglamentaria d’edificació sobre aïllament tèrmic NRE AT-87

Norma reglamentaria d’edificació sobre aïllament tèrmic NRE AT-87

Aquesta norma persegueix rebaixar el consum energètic domèstic sense encarir la construcció ni complicar el projecte. Limita els valors màxims dels coeficients de transmissió tèrmica dels tancaments que envolten cada unitat d’ús i en qualsevol punt de la part massissa dels tancaments exteriors. També exigeix una protecció de cobertes i tancaments orientats a sud. Treballa amb un mapa climàtic de Catalunya amb només 4 zones i amb mètodes de càlcul simplificats que inclouen els valors dels materials i les solucions constructives més habituals. El compliment es justifica amb una fitxa-resum.

1987|Client públic