ITeC/ Arxiu de projectes/Desenvolupament de producte
Caracterització i validació d'una solució constructiva per a obra vista executada en sec

Caracterització i validació d'una solució constructiva per a obra vista executada en sec

Després d'haver desenvolupat un prototip d'un sistema per aixecar parets d'obra vista sense necessitat de morter, es pretén comprovar la seva viabilitat de mercat. Per a això s'ha elaborat un pla de treball que comença amb una bateria d'assajos per mesurar les prestacions bàsiques, continua amb la resolució teòrica i pràctica dels punts singulars i acaba amb la certificació del compliment de tots els requisits reglamentaris exigits per la legislació espanyola.

2010|Client privat
Forjat lleuger sec amb propietats millorades d'aïllament del soroll d'impacte

Forjat lleuger sec amb propietats millorades d'aïllament del soroll d'impacte

Partint d'una solució constructiva per a un forjat lleuger sec, s'ha comprovat que pot complir la nova normativa acústica (tant pel que fa a soroll aeri com a soroll d'impacte) sobretot si s'introdueixen unes millores addicionals en la selecció de materials per a les superfícies horitzontals. Inclou també una anàlisi de costos.

2008 - 2009|Programa nacional d'investigació
Predicció de la degradació per envelliment de les prestacions d’un panell compost basat en fusta

Predicció de la degradació per envelliment de les prestacions d’un panell compost basat en fusta

Anàlisi de l'Exigència bàsica HE 1 del Codi Tècnic en una solució constructiva per a cobertes inclinades a base de panells sandvitx de fusta autoportants, amb diferents tipus d’acabat. S'ha comprovat com evolucionen al llarg del temps les seves propietats tèrmiques (transmissió tèrmica i resistència a la difusió del vapor) per la qual cosa s’han sotmès a diferents processos d’envelliment accelerat.

2006 - 2008|Programa nacional d'investigació
Requisits tècnics que apliquen a un parquet innovador

Requisits tècnics que apliquen a un parquet innovador

Els desenvolupadors d'un parquet-rajola que combina una cara de fusta convencional amb un revers de morter es troben amb que la normativa vigent només regula els productes fabricats exclusivament amb fusta. Se'ls ha assessorat sobre com aconseguir el marcatge CE fins i tot en aquestes condicions, però advertint-los sobre com podrien quedar deslluïts alguns dels avantatges competitius del nou producte.

2008|Client privat
Murs de contenció per gravetat amb peces prefabricades

Murs de contenció per gravetat amb peces prefabricades

Avaluació d’un sistema que permet la construcció modular de murs de contenció per gravetat amb peces de formigó amb alt percentatge d’àrid reciclat. Contempla el muntatge en sec, de manera que les peces es poden reutilitzar.

2006|Client privat
Projecte LIGHTFRAME - Forjats lleugers

Projecte LIGHTFRAME - Forjats lleugers

Disseny, càlcul i dimensionat estructural d’una solució constructiva alternativa a la dels forjats de xapa col·laborant, caracteritzada pel seu menor pes propi.

2005 - 2006|Programa nacional d'investigació
Estudi energètic d’un sistema de construcció industrialitzada d’habitatges plurifamiliars

Estudi energètic d’un sistema de construcció industrialitzada d’habitatges plurifamiliars

Estudi exhaustiu del comportament energètic d’uns mòduls d’habitatge prefabricat de formigó armat, el qual inclou: quantificació de les necessitats tèrmiques (tant de calefacció com de refrigeració), anàlisi del sistema de climatització que proposa el fabricant, estudi dels riscs de condensacions, estudi d’il·luminació i anàlisi del cicle de vida segons ISO 14040.

2005 - 2006|Client privat
Estudi tèrmic i acústic d’una façana ventilada

Estudi tèrmic i acústic d’una façana ventilada

Avaluació del nivell d’aïllament tant tèrmic com acústic de la façana ventilada del mòdul d’habitatge prefabricat que ha dissenyat l’empresa, amb quantificació del grau de compliment de la normativa. Es tracta de un tancament de doble full separat per un aïllant mineral, amb dos opcions d’acabat exterior: panells de ceràmica o panells d’aglomerat de ciment.

2005|Client privat
Consum d’energia d’un sistema constructiu modular

Consum d’energia d’un sistema constructiu modular

Aplicació de les metodologies d’avaluació mediambiental de l’ITeC sobre una solució constructiva de mercat.

2005|Client privat
Solució constructiva per a cobertes solars

Solució constructiva per a cobertes solars

Estudi d’una solució constructiva per a cobertes solars, on els seus dissenyadors proposen diferents combinacions de materials metàl·lics per a resoldre les qüestions portants i d’acabat. S’han analitzat les prestacions estructurals de les alternatives presentades i el seu comportament tèrmic, amb atenció al fenomen dels riscos de condensació.

2004 - 2005|Client privat