Anàlisi comparat del cicle de vida d’un ventall de tipus de coberta

Anàlisi comparat del cicle de vida d’un ventall de tipus de coberta

Aplicant criteris d’Anàlisi de Cicle de Vida, sobre la base d’inventaris d’impactes fiables, s’han analitzat diverses solucions de coberta, de base asfàltica i de base plàstica, incloent variants de les anomenades cobertes ecològiques.

2003 - 2004|Client privat
Solució constructiva de coberta plana invertida transitable amb paviment adherit i aïllament de baixa absorció d’aigua

Solució constructiva de coberta plana invertida transitable amb paviment adherit i aïllament de baixa absorció d’aigua

Inclou un estudi del comportament higrotèrmic de la solució, en particular el que fa referència a fenòmens de condensació que es poden produir sota el paviment, complementat amb una anàlisi del comportament mecànic del conjunt.

2003|Client privat
Càlcul d’instal·lacions de captadors solars per a la producció d’aigua calenta sanitària

Càlcul d’instal·lacions de captadors solars per a la producció d’aigua calenta sanitària

Procediment de verificació i càlcul per a les plaques solars destinades a la a la producció d’aigua calenta sanitària. Genera una fitxa de projecte amb la qual justificar el compliment de les normatives que obliguen a cobrir un determinat percentatge de la demanda amb energies netes.

2001|Client públic
Coberta inclinada versus coberta plana: situació de mercat a España i model estadístic de previsió

Coberta inclinada versus coberta plana: situació de mercat a España i model estadístic de previsió

Estudi de mercat en el qual s’han recollit dades de consum entre els productors d’impermeabilitzants, plaques de coberta i teules de diferents tipus. Un cop establert un escenari base, s’han buscat correlacions amb els indicadors estadístics amb els quals preveure l’evolució futura del mercat. El model s’ha anat seguint i afinant semestralment al llarg d’un període de 4 anys.

1998 - 2001|Client privat
La coberta captadora als edificis d’habitatges

La coberta captadora als edificis d’habitatges

Contribueix a resoldre una sèrie de dubtes que han aparegut sobre la prescripció i ús de l’energia solar tèrmica i la fotovoltaica, tals com: els consums que cal cobrir als habitatges, les diferències entre els diferents sistemes de captació en oferta al mercat, la seva integració arquitectònica en les cobertes.

2001|Client públic
Comportament experimental d'unes làmines de reforç d'estanqueïtat sota teula

Comportament experimental d'unes làmines de reforç d'estanqueïtat sota teula

Anàlisi del comportament de les làmines com a components d’una solució constructiva de coberta inclinada amb base de formigó i cobertura de teules, en el qual es mesura: la influència sobre l’assecat del formigó base, el risc de condensacions sota la làmina i la contribució de la làmina a l'estanqueïtat del conjunt.

1999 - 2000|Client privat