El càlcul del CTU incorpora una senyalització gràfica per valorar els equips més adients

ITeC/Sostenibilitat/El càlcul del CTU incorpora una senyalització gràfica per valorar els equips més adients

El càlcul del CTU incorpora una senyalització gràfica per valorar els equips més adients

21/11/2018|Sostenibilitat|
  • ICAEN

L’ITeC va signar el 2016 un conveni amb l’Institut Català d’Energia (ICAEN) per impulsar la promoció i difusió de l’estalvi, l’eficiència energètica i les energies renovables al sector de la construcció. Un dels objectius de l’acord és crear i implantar un indicador d’eficiència energètica que tingui en compte el futur consum d’energia de les instal·lacions que s’incorporen als edificis i que, per tant, tingui una repercussió positiva en els projectes relacionats amb l’obra pública.

Aquest indicador és el CTU (Cost Total per l’Usuari) i s’aplica en l’adquisició de qualsevol producte. Aquest cost inclou entre d’altres: el cost d’adquisició, el cost energètic al llarg de la seva vida útil, el cost de manteniment, etc. El càlcul es realitza seguint les directrius de les normes de càlcul de cicle de vida ISO-15804. Aquest indicador d’eficiència energètica ha estat definit per l’ICAEN en cada família de productes, per exemple: en les calderes, el % de rendiment, en les lluminàries, la luminància en relació a la potència consumida, etc..

Dins el marc del conveni de col·laboració, al llarg del 2018 s’ha  donat continuïtat a la feina realitzada els anys 2016 i 2017. En concret, s’ha incorporat una senyalització gràfica a l’eina de gestió ambiental dels pressupostos (anomenada TCQiGMA) que indica als usuaris si hi ha un equip més adient per al projecte en elaboració, ja sigui un equip més eficient o bé un equip que millori la valoració de l’indicador CTU. La senyalització gràfica guia a l’usuari en l’elecció dels equips consumidors d’energia valorant-los en bo, mig o millorable, actuant com un semàfor en el moment de la presa de decisions del projecte executiu, d’aquesta manera els projectes haurien d’evolucionar envers edificis més eficients i sostenibles.

CPU

A més, durant el 2018, també s’han incorporat noves tipologies d’edifici per calcular el perfil d’ús de l’indicador (abans només hi havia la tipologia d’edificis i d’oficines) ampliant-les a més d’una vintena. Finalment, s’han afegit els elements consumidors d’energia provinent de l’ús de l’aigua calenta sanitària (ACS).

Amb aquestes darreres incorporacions, es pot calcular d’una forma global, no només el consum d’energia relatiu a les necessitats de climatització, sinó també a la de tots els equips consumidors d’energia que s’hagin incorporat dins del model digital o d’un pressupost, lluminàries, calderes d’ACS, ventiladors, etc…