El passat dia 7 de maig es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el Llibre de l’edifici.

Aquest decret, que entra en vigor el 27 de maig, deroga el Decret 206/1992, d’1 de setembre, pel qual es regula el llibre de l’edifici, i el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges, i totes les disposicions del mateix rang o de rang inferior que s’oposin al que estableix aquest Decret.

L’àmbit d’aplicació del Decret són els edificis unifamiliars o plurifamiliars, on existeixi l’ús d’habitatge, sens perjudici que puguin contenir també altres usos diferents del residencial.

Aquest Decret no és d’aplicació als edificis unifamiliars on la seva edificació principal, excloses construccions auxiliars d’escassa entitat constructiva, estigui separada 1,5 metres o més de la via publica, de zones d’us públic i de les finques adjacents.

Des de l’ ITeC hi hem col·laborat amb la redacció d’un llibre d’estil de suport als tècnics redactors de les Inspeccions Tècniques dels Edificis (ITE), que estarà disponible a la web de la Generalitat, i amb la realització d’una base de dades sobre oportunitats de millora en eficiència energètica dels edificis estudiats en una Inspecció Tècnica de l’Edifici, per tal que els propietaris siguin conscients del marge de millora que tenen.

accés al Decret

més informació