Project Description

SPEEDIER

Programa per fomentar l’eficiència energètica de les PIMEs mitjançant la implantació d’auditories energètiques

+Info Web;

SPEEDIER és una solució innovadora de finestreta única que aplica un enfocament integrat a la gestió energètica, proporciona informació, assessorament, desenvolupament de capacitats, auditoria energètica, finançament, implementació de solucions d’eficiència energètica i seguiment dels impactes.

S’espera que contribueixi a l’estalvi energètic amb aproximadament 8 GWh/any i 1.280 tCO2/any. En el transcurs de la vida útil del projecte, formarà més de 650 empleats en les millors pràctiques d’estalvi energètic. El projecte també desenvoluparà les capacitats d’uns 50 experts.

La directiva europea sobre eficiència energètica exigeix als estats membres que desenvolupin programes que animin a les PIMEs a realitzar auditories energètiques i a implantar les mesures recomanades d’estalvi energètic.

Les barreres a superar són:

  1. Falta de coneixement dins l’empresa;
  2. Falta de recursos (temps i diners); percepció que l’auditoria energètica és cara;
  3. Falta de control de l’edifici;
  4. Manca de voluntat dels propietaris;
  5. Falta de finançament.

SPEEDIER es dirigeix ​​a grups de PIMEs de 4 regions pilot de la UE: a Espanya, el projecte es comprometrà amb les PIMEs ubicades en un únic parc empresarial per demostrar que els avantatges de clusterització de PIMEs els dona un millor accés a les economies de projectes a gran escala; a Irlanda i Romania, SPEEDIER abordarà les PIMEs dels sectors de la fabricació i l’hostaleria, respectivament, i a Itàlia es posarà a prova un enfocament més general per accedir a PIMEs de qualsevol sector mitjançant ESCOs.

El projecte SPEEDIER abordarà aquestes barreres proporcionant a les PIMEs un servei subcontractat de gestió energètica autofinançable.

Resultat: proves pilot

Coordinador del projecte: University College Cork
Número de contracte: 847034
Marc de finançament: LC-SC3-EE-8-2018-2019 – Capacity building programs to support implementation of energy audits
Pressupost: 2.165.126,25 €
Període: Del 16/05/2019 al 16/11/2021
Més info a: Speedier

 

Pocityf BIMzeED