Històricament l’ITeC ha disposat de diversos softwares per la realització del control de qualitat de les obres des del PCQ i RCQ fins al mòdul Qualitat del TCQ actual, on la gestió es centrava bàsicament en els assaigs.

Les seves prestacions permeten treballar d’una forma molt flexible i col·laborativa entre tots els agents que intervenen en la gestió del control de qualitat en totes les fases del projecte i obra,  per a qualsevol perfil.

Hem desenvolupat el nou software de Gestió de Control de Qualitat TCQi GCQ, que contempla els canvis normatius actuals i que facilita el treball gràcies a les seves funcionalitats i usabilitat.

A més a més, s’ha desenvolupat una base de dades de control de qualitat organitzada d’acord a la normativa i sistemàtica de control (recepció, execució i obra acabada), on es recullen tots els criteris, tant assaigs com control de document i verificacions, per tal de disposar de tota la informació digitalitzada i poder gestionar-la i explotar-la des del software.

El TCQi GCQ que es presenta el proper dimarts 7 de maig a la sala d’actes de l’ITeC, incorpora noves funcionalitats que milloren en molts aspectes, tant en l’experiència d’usuari com en la metodologia de treball i per tant, en l’eficiència i eficàcia del mateix.

La nova eina facilita el treball flexible de la gestió del control de qualitat. En fase de projecte, permet elaborar el pla de control de qualitat; en fase d’inici d’obra, el programa de control; en fase d’execució es pot realitzar el seguiment del mateix, a partir, o no, d’un pressupost del projecte, amb el suport del Banc de criteris de control de qualitat (nou DRAG & DROP) i iniciant el procés en qualsevol de les fases.

Així mateix, facilita un model editable de memòria pel Pla/Programa de Control de Qualitat.

En fase d’adjudicació, permet elaborar el programa de control de qualitat, partint, o no, del pla de control, per validar el seu posterior compliment i obtenció del final d’obra; i lotificar/sectoritzar l’obra segons les seves característiques, els processos constructius o els materials a recepcionar. I la generació d’un pressupost del Pla d’assaigs i proves finals per a la seva licitació, si fos necessari.

Durant el seguiment d’obra, TCQi GCQ permet la gestió documental amb total traçabilitat de les actes d’assaigs, emmagatzematge de documents i imatges, localització en GIS, així com generar llistats de seguiment i gestió visual (tipus semàfor) del compliment dels diferents controls en qualsevol nivell (lot d’obra, control, lots d’assaig o sèries).

Facilita l’entrada de resultats d’assaigs en diferents nivells i formats (taula, GIS…), així com la comprovació de resultats segons la normativa vigent (EHE, CTE, etc.) i el seguiment econòmic del pla d’assaigs (certificació i llistats de control).

Inscripció a la presentació

 

Dia:

7 de maig de 2019

Hora:

De 16:30 a 18:30 h

Lloc:

ITeC (Carrer Wellington, 19 – 08018 Barcelona)

Programa:

  1. Presentació

Francisco Diéguez – Director General de l’ITeC

Miguel Ángel Gonzalo – Director de l’Àrea de Construcció

  1. TCQi-GCQ

Irma Beltrán Lorenz – Cap del Departament de Banc de Dades

  1. Evolució del TCQi-GCQ

Irma Beltrán Lorenz – Cap del Departament de Banc de Dades