Presentem el TCQi de Gestió de Control de Qualitat al núvol

ITeC/Informació tecnològica, Jornades, Programes/Presentem el TCQi de Gestió de Control de Qualitat al núvol

Presentem el TCQi de Gestió de Control de Qualitat al núvol

  • Presentem el TCQi de Gestió de Control de Qualitat al núvol

Històricament l’ITeC ha disposat de diversos softwares per la realització del control de qualitat de les obres des del PCQ i RCQ fins al mòdul Qualitat del TCQ actual, on la gestió es centrava bàsicament en els assaigs.

Les seves prestacions permeten treballar d’una forma molt flexible i col·laborativa entre tots els agents que intervenen en la gestió del control de qualitat en totes les fases del projecte i obra,  per a qualsevol perfil.

Hem desenvolupat el nou software de Gestió de Control de Qualitat TCQi GCQ, que contempla els canvis normatius actuals i que facilita el treball gràcies a les seves funcionalitats i usabilitat.

A més a més, s’ha desenvolupat una base de dades de control de qualitat organitzada d’acord a la normativa i sistemàtica de control (recepció, execució i obra acabada), on es recullen tots els criteris, tant assaigs com control de document i verificacions, per tal de disposar de tota la informació digitalitzada i poder gestionar-la i explotar-la des del software.

El TCQi GCQ que es presenta el proper dimarts 7 de maig a la sala d’actes de l’ITeC, incorpora noves funcionalitats que milloren en molts aspectes, tant en l’experiència d’usuari com en la metodologia de treball i per tant, en l’eficiència i eficàcia del mateix.

La nova eina facilita el treball flexible de la gestió del control de qualitat. En fase de projecte, permet elaborar el pla de control de qualitat; en fase d’inici d’obra, el programa de control; en fase d’execució es pot realitzar el seguiment del mateix, a partir, o no, d’un pressupost del projecte, amb el suport del Banc de criteris de control de qualitat (nou DRAG & DROP) i iniciant el procés en qualsevol de les fases.

Així mateix, facilita un model editable de memòria pel Pla/Programa de Control de Qualitat.

En fase d’adjudicació, permet elaborar el programa de control de qualitat, partint, o no, del pla de control, per validar el seu posterior compliment i obtenció del final d’obra; i lotificar/sectoritzar l’obra segons les seves característiques, els processos constructius o els materials a recepcionar. I la generació d’un pressupost del Pla d’assaigs i proves finals per a la seva licitació, si fos necessari.

Durant el seguiment d’obra, TCQi GCQ permet la gestió documental amb total traçabilitat de les actes d’assaigs, emmagatzematge de documents i imatges, localització en GIS, així com generar llistats de seguiment i gestió visual (tipus semàfor) del compliment dels diferents controls en qualsevol nivell (lot d’obra, control, lots d’assaig o sèries).

Facilita l’entrada de resultats d’assaigs en diferents nivells i formats (taula, GIS…), així com la comprovació de resultats segons la normativa vigent (EHE, CTE, etc.) i el seguiment econòmic del pla d’assaigs (certificació i llistats de control).

Inscripció a la presentació

 

Dia:

7 de maig de 2019

Hora:

De 16:30 a 18:30 h

Lloc:

ITeC (Carrer Wellington, 19 – 08018 Barcelona)

Programa:

  1. Presentació

Francisco Diéguez – Director General de l’ITeC

Miguel Ángel Gonzalo – Director de l’Àrea de Construcció

  1. TCQi-GCQ

Irma Beltrán Lorenz – Cap del Departament de Banc de Dades

  1. Evolució del TCQi-GCQ

Irma Beltrán Lorenz – Cap del Departament de Banc de Dades