En l’informe núm. 16 de l’Oficina EOTA de l’ITeC destaca la sisena reunió de les plataformes tècniques per a la revisió del Reglament (UE) 305/2011. Aquesta  reunió va consistir en una sessió de treball per a validació dels resultats preliminars obtinguts en  l’estudi de suport encarregat per la Comissió.

Tanmateix, també destaca la publicació de 8 Documents d’Avaluació Europeus (EAD) en el Diari Oficial de la Unió Europea, dels quals set són nous EAD i un és la modificació d’un EAD ja publicat.

La nova llista d’EADs publicats inclou l’EAD 010028-00-0103 “Kit reutilitzable de fonamentació superficial per a estructures lleugeres” elaborat per l’ITeC en el marc de l’EOTA.

Els Reports of ITeC EOTA Office recullen de forma sistemàtica i periòdica la informació –en forma de notícies comentades– i els documents més rellevants que es produeixen a nivell europeu, a partir de les reunions de l’EOTA i dels documents que circulen en aquesta organització.

L’EOTA és l’Organització Europea per a l’Avaluació Tècnica que tracta els productes sense norma harmonitzada que necessiten el marcat CE, ja siguin productes sense norma harmonitzada o que es desvien d’una norma harmonitzada existent. Com a membre de l’EOTA, l’ITeC participa activament en els diferents òrgans d’aquesta organització europea.

Accés a l’informe