Al maig del 2017 s’havien publicat 105 Documents d’Avaluació Europeus-EAD en el Diari Oficial de la Unió Europea-DOUE. Al desembre del 2019, ja eren 210 els EAD publicats a més de 21 modificacions d’EAD.

Els EAD són la referència per a l’elaboració d’Avaluacions Tècniques Europees-ETA, els resultats dels quals són la base per a la declaració de prestacions i el marcatge CE dels productes avaluats.

Els EAD publicats cobreixen un ampli ventall de productes d’edificació, però també hi ha productes d’enginyeria civil. Es poden trobar des de productes innovadors fins a productes d’ús comú, incloent entre altres, productes amb nous usos o característiques, productes nínxol, kits i productes complexos.

Es confirma que la via de l’EAD i de l’ETA és una via útil i dinàmica, amb un camp d’actuació molt ampli. És una via voluntària que pot utilitzar qualsevol fabricant per a aquells productes que no disposen d’una norma harmonitzada per al marcatge CE.

L’Oficina EOTA de l’ITeC ha elaborat l’article “Publicats més de 200 Documents d’Avaluació Europeus. Perspectiva fi 2019”, en el qual s’analitzen els avanços que han tingut lloc en la publicació d’EADs en el DOUE, prenent com a referència la situació al maig del 2017.

Vegeu article