Millores a les normes harmonitzades

ITeC/EOTA/Millores a les normes harmonitzades

Millores a les normes harmonitzades

07/03/2019|EOTA|
  • Millores a les normes harmonitzades

A l’Informe núm.19 de l’Oficina EOTA de l’ITeC destaca la introducció de millores en el sistema de normalització europeu, regulat pel Reglament 1025/2012 sobre la normalització europea. Des de la seva entrada en vigor al 2013, aquest reglament ha servit com a principal marc jurídic en aquest àmbit, i inclou la divisió de responsabilitats i obligacions dels agents implicats.

A la vista de les necessitats detectades i conforme a la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, s’ha considerat que l’aplicació pràctica d’aquest marc requereix millores concretes, com més aviat millor.

Per aquest motiu, amb data 22.11.2018 la Comissió va publicar la Comunicació COM(2018) 764 “Normes harmonitzades: augment de la transparència i la seguretat jurídica per a un mercat únic plenament operatiu”, en el qual es proposen quatre mesures per a millorar la implementació del Reglament 1025/2012. La seva posada en marxa es preveu de forma immediata.

Els Reports of ITeC EOTA Office recullen de forma sistemàtica i periòdica la informació –en forma de notícies comentades– i els documents més rellevants que es produeixen a nivell europeu, a partir de les reunions de l’EOTA i dels documents que circulen en aquesta organització.

L’EOTA és l’Organització Europea per a l’Avaluació Tècnica que tracta els productes sense norma harmonitzada que necessiten el marcat CE, ja siguin productes sense norma harmonitzada o que es desvien d’una norma harmonitzada existent. Com a membre de l’EOTA, l’ITeC participa activament en els diferents òrgans d’aquesta organització europea.

Accès a l’informe complet