A l’Informe Núm. 22 de l’Oficina EOTA de l’ITeC destaquen les accions i mesures de l’EOTA per reforçar el control de qualitat en l’elaboració dels Documents d’Avaluació Europeus-EAD, d’acord amb els nous criteris establerts per la Comissió. Aquests criteris es basen en la Comunicació de la Comissió COM(2018) 764 “Normes harmonitzades: augment de la transparència i la seguretat jurídica per a un mercat únic plenament operatiu”.

Així mateix, destaca la publicació de la Decisió Delegada (UE) 2019/1764 de la Comissió. Aquesta Decisió estableix els sistemes per avaluar i verificar la constància de les prestacions dels kits de baranes i els kits de passamans destinats a l’ús en obres de construcció.

Els Reports of ITeC EOTA Office recullen de forma sistemàtica i periòdica la informació -en forma de notícies comentades- i els documents més rellevants que es produeixen a nivell europeu, a partir de les reunions de l’EOTA i dels documents que circulen en aquesta organització.

L’EOTA és l’Organització Europea per a l’Avaluació Tècnica que tracta els productes sense norma harmonitzada que necessiten el marcatge CE, ja siguin productes sense norma harmonitzada o que es desvien d’una norma harmonitzada existent. Com a membre de l’EOTA, l’ITeC participa activament en els diferents òrgans d’aquesta organització europea.

Accés a l’Informe complet