Saint-Gobain Placo Ibérica SA ha aconseguit el DAU 20/123 per al Sistema Placotherm® Integra Glasroc® X Full Simple.

Es tracta d’un sistema de tancament de façana amb subestructura d’entramat metàl·lic autoportant, placa exterior de guix laminat reforçat amb fibres i revestiment exterior, per a obra nova i rehabilitació.

Aquest sistema de tancament de façana de full simple és una alternativa al Sistema Placotherm® Integra Glasroc® X, de doble full, que és objecte del DAU 20/115. Ambdós sistemes contemplen l’opció de façana completa, incloent el revestiment exterior propi de Placo, i la solució oberta a ser acabada exteriorment amb una façana ventilada o un sistema SATE aliens.

Addicionalment l’empresa també disposa d’altres DAU per a la resolució del full exterior de la façana, amb diferents plaques i revestiments d’acabat:

  • Sistema de full exterior de façana Placotherm® V Glasroc® X (DAU 17/105)
  • Sistema de full exterior de façana Placotherm V Aquaroc® (DAU 14/089)

Així mateix, disposa del DAU 20/122, per al sistema Placo® Hermetic, que és un sistema d’enlluït de guix destinat a assegurar l’hermeticitat de l’envolupant tèrmica de l’edifici amb tancaments d’obra de fàbrica, formigó o panells.

Configuració del tancament Placotherm® Integra Glasroc® X Full Simple amb acabat exterior continu, SATE i façana ventilada

 

El DAU, Document d’Adequació a l’Ús, és un document que expressa una opinió favorable de les prestacions d’un producte o sistema constructiu innovador en relació als usos previstos i a les solucions constructives definides, en l’àmbit de l’edificació i de l’enginyeria civil. El DAU l’elabora i atorga l’ITeC, com a organisme autoritzat per a la concessió del DAU, en qualitat d’avaluació tècnica de la idoneïtat de productes o sistemes innovadors.