Els productes VSP Anchor i Pozzolanica Solena obtenen els ETA 17/0871 i 17/0908

ITeC/Certificació/Els productes VSP Anchor i Pozzolanica Solena obtenen els ETA 17/0871 i 17/0908

Els productes VSP Anchor i Pozzolanica Solena obtenen els ETA 17/0871 i 17/0908

14/05/2018|Certificació|

L’empresa Vorpa ha obtingut l’Avaluació Tècnica Europea 17/0871 per al seu producte d’ancoratge VSP Anchor per a càrregues elevades, fabricat en acer en el rang de M6 a M16, col·locat en una perforació en el formigó i ancorat mitjançant expansió controlada per parell.

Solena ha obtingut l’ETA 17/0908 per al seu producte Pozzolanica Solena, que és el resultat d’un tractament físic i químic de cendres de fons, procedents de plantes incineradores de residus sòlids urbans (de llars i d’origen comercial, industrial i institucional que, per la seva naturalesa i composició, són similars als residus de llars, excloent residus perillosos) i que s’utilitza com a addició tipus II en la fabricació de formigó, morter i beurada.  Aquest ETA ha estat elaborat a partir del document harmonitzat europeu EAD 260009-00-0301 desenvolupat per l’ITeC.

L’ETA (European Technical Assessment) és el document europeu que recull l’avaluació tècnica de les prestacions d’un producte que no estan cobertes, parcial o totalment, per una especificació tècnica harmonitzada. L’ETA és elaborada per l’ITeC com a OAT (Organisme d’Avaluació Tècnica) i s’aprova en el context de l’EOTA (European Organisation for Technical Assessment).

L’ITeC és un organisme autoritzat per a l’avaluació de productes sense normes i innovador en el si de l’EOTA des del 1996 i és designat com a OAT sota el Reglament (UE) No 305/2011 des de març de 2013, per a totes les Àrees de Producte previstes en el mateix.