L’ITeC emet el document ETA 14/0365 i el marcatge CE per al sistema weber.therm®, de Saint-Gobain Weber Cemarksa

ITeC/Certificació, Notes de premsa/L’ITeC emet el document ETA 14/0365 i el marcatge CE per al sistema weber.therm®, de Saint-Gobain Weber Cemarksa

L’ITeC emet el document ETA 14/0365 i el marcatge CE per al sistema weber.therm®, de Saint-Gobain Weber Cemarksa

 • weber-therm-14-0365

Saint-Gobain Weber Cemarksa SA ha obtingut l’ETA 14/0365 (Avaluació Tècnica Europea, ETA en anglès) i el marcatge CE per al sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior weber.therm®. El document ETA 14/0365 avalua l’ús del sistema weber.therm® com a aïllament tèrmic per l’exterior amb arrebossat en façanes (SATE o, en anglès, ETICS).

Descripció del sistema weber.therm®

 • therm® és un kit composat per un morter adhesiu (weber.therm base) i per panells aïllants d’EPS, sobre els quals s’aplica una capa base del morter weber.therm base i els següents acabats:
  • Acabat acrílic: imprimació (weber CS) més un dels tres morters acrílics d’acabat de la gamma weber.tene (tene micro, weber.tene geos o weber.tene stilo), sobre els quals es realitza un remolinat final.
  • Acabat mineral: capa de l’estuc mineral deformable cal flexible per a un acabat final d’aspecte llis.
 • therm® és un sistema adherit: els panells d’EPS queden enganxats al suport mitjançant l’aplicació del morter weber.therm base. La superfície mínima d’adhesió és del 40%. El sistema fa servir les fixacions weber.therm espiga de manera auxiliar.
 • therm® pot ser utilitzat com a SATE sobre els següents paraments:
  • En paraments verticals nous d’obra de fàbrica o formigó.
  • En paraments verticals existents per a la seva rehabilitació.
  • Sobre superfícies horitzontals o inclinades que no estiguin exposades a la precipitació.

Saint-Gobain Weber Cemarksa SA comercialitza aquest mateix sistema amb plaques de llana de mineral (MW), en lloc de panells d’EPS, sota el nom weber.therm® acustic. Aquest sistema disposa també del marcatge CE d’acord amb l’ETA 13/0836, emesa per l’ITeC.

Els sistemes SATE constitueixen una opció adequada per a la rehabilitació energètica dels edificis. Els SATE que disposen de marcatge CE ofereixen un comportament avaluat per una tercera part i unes característiques prestacionals conegudes i contrastades segons la metodologia europea.

Avaluació realitzada

L’elaboració de l’ATE ha comprès la caracterització i avaluació experimental del comportament del sistema des del punt de vista de les seves prestacions de reacció al foc, absorció d’aigua, comportament higrotèrmic, resistència a impactes, permeabilitat al vapor d’aigua, substàncies perilloses, adherència, resistència tèrmica, durabilitat i caracterització dels components.

El text íntegre de l’ETA 14/0365 pot ser consultat aquí.

El marcatge CE via DITE

L’ATE és elaborada per l’ITeC com a OAT –Organisme d’Avaluació Tècnica i s’aprova en el context de l’EOTA –European Organisation for Technical Assessment. L’ATE fa possible la Declaració de Prestacions i el marcatge CE dels productes no coberts o no totalment coberts per una especificació tècnica harmonitzada. L’ITeC és un organisme autoritzat per a l’avaluació de productes sense norma i innovadors en el si de l’EOTA des del 1996 i ha estat designat com a OAT sota el nou Reglament (UE) No 305/2011 des de març de 2013, per a totes les Àrees de Producte previstes pel Reglament.

weber-therm-acabado-acrilico
Imatge 1: Sistema weber.therm® amb acabat acrílic.

weber-therm-acabado-mineral
Imatge 2: Sistema weber.therm® amb acabat mineral.