L’ITeC emet el DAU 14/088 weber.cal revoco, de Saint-Gobain Weber Cemarksa SA

ITeC/Certificació, Notes de premsa/L’ITeC emet el DAU 14/088 weber.cal revoco, de Saint-Gobain Weber Cemarksa SA

L’ITeC emet el DAU 14/088 weber.cal revoco, de Saint-Gobain Weber Cemarksa SA

  • weber-cal-revoco

Saint-Gobain Weber Cemarksa SA ha obtingut el Document d’Adequació a l’Ús-DAU 14/088 per al morter de calç acolorit weber.cal revoco com a revestiment de façanes. El DAU 14/088 avalua favorablement l’ús de weber.cal revoco per a revestir façanes de fàbrica de maó ceràmic, bloc de formigó normal o formigó tant d’obra nova com de rehabilitació, en relació amb els requisits del CTE.

Descripció del producte

weber.cal revoco és un morter preparat composat por una barreja de calç aèria, àrids de granulometria compensada, ciment, additius i pigments minerals. El producte es comercialitza com a morter sec (en pols) llest per a barrejar amb aigua i aplicar sobre el suport. La barreja i aplicació del producte es pot realitzar manualment o a màquina.

weber.cal revoco contribueix a la impermeabilitat i la transpirabilitat de la façana alhora que permet realitzar diferents tipus d’acabat: raspat, remolinat, llis o brunyit (acabats d’una capa), o reproduir textures tradicionals de calç como són emmarcats o recrescuts (tipus obra de carreus o similars), buixardats o esgrafiats (acabats que es realitzen amb dues capes de morter, que poden ser de diferent color).

Avaluació realitzada

L’elaboració del DAU ha comprès la caracterització i avaluació experimental del comportament del producte des del punt de vista de les seves prestacions de seguretat en cas d’incendi, aïllament tèrmic, salut i higiene, així com de la seva durabilitat i servei (permeabilitat a l’aigua, resistència a impactes, adherència i aspecte, en condicions normals i després d’envellir).

El text íntegre actualitzat del DAU 14/088, que detalla no només les prestacions del producte, sinó també els criteris de projecte, els criteris d’execució i les solucions constructives que cal tenir en compte per a la correcta utilització del mateix, pot ser consultat aquí.

El DAU i el Codi Tècnic de l’Edificació

El DAU contempla l’especificació dels requisits reglamentaris i funcionals aplicables, la realització d’assaigs a laboratori, visites d’obres, auditories i seguiment de la fabricació del producte, així com la intervenció d’una Comissió d’Experts.

El DAU dóna resposta a l’exigència d’avaluació tècnica de la idoneïtat de productes o sistemes innovadors, segons s’estableix al punt 5, clàusula 5.2 de la part I del CTE. L’ITeC és un organisme autoritzat per a la concessió del DAU (BOE 94, 19 d’abril de 2002) i està inscrit en el Registre General del CTE (Resolució del Ministeri de Vivenda de 3-09-2010).