EVOWALL TECHNOLOGY S.L., empresa especialitzada en un sistema constructiu innovador per la construcció d’habitatges d’alta qualitat, ha obtingut l’Avaluació Tècnica Europea – 20/0409 per al seu producte Evowall.

Es tracta d’un kit de construcció d’edificació residencial basat en panells massius amb estructura d’entramat metàl·lic. Inclou panells prefabricats multicapa de paret, sostre i coberta, amb funcions principals estructural i d’aïllament tèrmic. El kit contempla la resolució de totes les unions estructurals; els elements estructurals horitzontals es completen a l’obra amb formigó abocat in-situ. El sistema permet la construcció d’edificis exempts de ponts tèrmics i amb uns alts nivells d’aïllament tèrmic en la seva envolupant.

Per a l’elaboració i emissió d’aquest ETA s’ha desenvolupat un document europeu de referència que cobrís l’avaluació de les singularitats del sistema constructiu Evowall.

L’ETA (European Technical Assessment) és el document europeu que recull l’avaluació tècnica de les prestacions d’un producte que no estan cobertes, parcial o totalment, per una especificació tècnica harmonitzada. L’ETA és elaborada per l’ITeC com a OAT (Organisme d’Avaluació Tècnica) i s’aprova en el context de l’EOTA (European Organisation for Technical Assessment).

L’ITeC és un organisme autoritzat per a l’avaluació de productes sense normes i innovadors en el si de l’EOTA des del 1996 i és designat com a OAT sota el Reglament (UE) No 305/2011 des de març de 2013, per a totes les Àrees de Producte previstes en el mateix.