El 29 d’octubre de 2020 es van publicar al Diari Oficial de la Unió Europea (Decisió (UE) 2020/1574) una sèrie de nous documents d’avaluació europeus, entre els quals hi ha l’EAD 040083-00-0404 External thermal insulation composite systems (ETICS) with renderings, que substitueix l’ETAG 004 homònima, que fins ara havia constituït la referència per a l’avaluació europea i per al marcatge CE dels sistemes SATE.

El nou EAD constitueix una adaptació de l’antiga ETAG 004 al context reglamentari actual propi del Reglament de productes de la construcció (UE) 305/2011. És un document en general continuista respecte de l’ETAG 004, que no implica grans canvis en els continguts tècnics, és a dir, en el plantejament bàsic de l’avaluació (característiques essencials i mètodes de verificació), fora d’alguns aspectes afegits, com ara:

  • La clarificació d’alguns mètodes d’assaig de l’ETAG 004, així com de la forma d’expressió dels resultats de l’avaluació.
  • La incorporació de les següents noves característiques essencials, que són exigibles en alguns països europeus a algunes tipologies de productes d’aïllament tèrmic:
    • Comportament del foc en façana (Façade fire performance)
    • Combustió contínua sense flama (Propensity to undergo continuous smouldering)

Cal destacar que aquestes dues característiques essencials no són exigibles en el context reglamentari espanyol (CTE).

Així doncs, els ETA i els corresponents marcatges CE emesos a partir del 29 d’octubre de 2020 han de seguir aquest EAD. Pel que fa als ETA emesos amb anterioritat a l’esmentada data, no és obligatori que els fabricants els actualitzin respecte del nou EAD, si bé amb el pas del temps (i sempre que calgui introduir alguna modificació i per tant fer una reemissió dels ETA), sí que caldrà adaptar-los a aquesta nova referència.

Els ETA dels sistemes SATE fan possible una avaluació rigorosa de les principals funcions dels sistemes, tenint en compte les seves condicions d’ús reals: comportament enfront a l’aigua de pluja i altres agents atmosfèrics, permeabilitat al vapor d’aigua, aïllament tèrmic, comportament al foc, resistència de les fixacions, en cas d’existir, adherència i durabilitat del sistema i de les seves prestacions.

La imatge inferior mostra la proveta de l’assaig de comportament higrotèrmic que estipula l’EAD, que constitueix el principal assaig per avaluar el comportament i la durabilitat del SATE enfront a les condicions d’exposició a la intempèrie (oscil·lacions tèrmiques, pluja i gel/desgel). La proveta reprodueix un llenç de façana, incloent dues finestres, atès que els vèrtexs d’aquestes són sempre punts sensibles respecte a la fissuració del revestiment. Aquest assaig permet avaluar el sistema SATE a través de la possible ocurrència de fissures, despreniments, pèrdua d’adherència del revestiment, així com de la resistència als impactes.

Proveta per a l’assaig de comportament higrotèrmic d’un sistema SATE.

L’ITeC té experiència en avaluar diferents tipologies de sistemes SATE, tant de SATEs clàssics amb revestiment continu de morter que es regeixen per l’EAD 040083-00-0404 a dalt referit, com de SATEs que constitueixen variants respecte dels SATE clàssics, com ara:

  • SATEs en els que el revestiment d’acabat és un aplacat discontinu (ceràmic, petri, etc.): en aquest cas aplica l’EAD 040287-00-0404 Kits for external thermal insulation composite system (ETICS) with panels as thermal insulation and discontinuous claddings as exterior skin.
  • SATEs en els que el substrat sobre el que s’apliquen són elements de fusta: en aquest cas aplica l’EAD 040089-00-0404 ETICS with rendering for the use on timber frame buildings.
  • SATEs en els que l’aïllament tèrmic és un aïllament natural (plaques de suro, de fibres de fusta, etc.): en aquest cas aplica, en general, l’EAD 040083-00-0404, si bé cal analitzar el cas particular de cada tipus específic d’aïllament natural que pugui proposar el fabricant.