Un arxiu IFC és una base de dades gràfica per a obres de construcció orientada a objectes que pot ser generada per programes BIM (de modelatge, càlcul o gestió) en un format universal de codi obert recolzat per la norma ISO 16739 Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the Construction and Facility Management industries.

IFC fa referència a classes informàtiques que defineixen elements de construcció mitjançant objectes geomètrics enriquits amb dades i els relacionen entre ells amb un esquema jeràrquic, generant un model tridimensional amb una finestra dinàmica d’informació sobre ells.

Per conèixer molt més sobre aquest format, us convidem el proper dilluns 26 de febrer a les 16h, a l’webinar que realitzarà Maria Elena Pla, Tècnica del Departament d’Avaluació i Verificació de la Constància de Prestacions de l’ITeC, qui farà una introducció a l’IFC ja els conceptes bàsics que regeixen aquest format per a l’elaboració d’amidaments i pressupostos a partir de models BIM.