La biblioteca d’objectes genèrics BIM de l’ITeC ha incorporat nous elements relacionats amb les estructures. Aquest són:

  • Sostres de fusta contralaminada
  • Sostres sanitaris amb encofrat plàstic no recuperable
  • Pilars de perfils HEB d’acer laminat
  • Bigues de perfils IPN d’acer laminat
  • Bigues de cantell i bigues planes de formigó armat
  • Bigues de gran cantell i biguetes de fusta laminada

Els objectes desenvolupats donen compliment a les exigències generals de disseny que estableix el CTE, així com la Instrucció EHE per als elements de formigó.

Han estat desenvolupats d’acord amb l’estàndard de creació d’objectes BIM eCOB®, en la versió actual eCOB v1.0_2018, quedant compresos dins les classes del format IFC (ISO 16739) i a la classificació GuBIMClass que s’indica a continuació:

Publicació de nous elements estructurals a la biblioteca d’objectes genèrics BIM de l’ITeC, basats en eCOB®

Accés als objectes (els usuaris de BEDEC els poden descarregar)

Els fabricants de productes de la construcció que es corresponen amb aquests objectes genèrics poden disposar d’objectes BIM propis adaptats a l’estàndard eCOB en el moment que ho desitgin contactant amb ITeC.