El passat 18 de desembre va tenir lloc a Valladolid el congrés BIMTECNIA 2018. En aquesta edició el congrés va intentar detectar aquells aspectes de la implantació del BIM que poden interpretar-se com a barreres o dificultats. Amb aquest objectiu es van realitzar tres fòrums de debat centrats en diferents aspectes: la formació i divulgació, la tecnologia i la implantació.

L’ITeC (Ferran Bermejo, Director Tècnic, i Elena Pla, Responsable de Desenvolupament BIM) va moderar el fòrum sobre implantació del BIM. En aquest es va fer un exercici d’elaboració d’una matriu d’inspiració LEAN, en la que els intervinents de la taula, així com el públic, van proposar aspectes en els que els agents del sector “necessiten millorar”

El resultat final es mostra a la imatge adjunta, i ve a ser una “foto finish” del que es va posar de manifest en aquell moment concret i específic. Malgrat la possible heterogeneïtat dels resultats, ens sembla útil compartir-los atès que, d’alguna forma, recullen inquietuds prou generalitzades.

La lectura per “columnes” ens dona per a cada agent els aspectes en els que necessita millorar, en canvi, la lectura per “files” ens permet veure el que demanen alguns dels agents del sector a d’altres agents.

Com es pot veure, els aspectes esmentats cobreixen un ampli ventall de temes que van des dels més estrictament tecnològics, fins els relacionats amb les actituds de les persones, sense oblidar aspectes formatius o inclús econòmics.

 

BIMTECNIA 2018. Fòrum sobre Incerteses en la implantació del BIM