El BIM serà obligatori en determinats contractes d’obra pública i d’edificació

ITeC/BIM/El BIM serà obligatori en determinats contractes d’obra pública i d’edificació

El BIM serà obligatori en determinats contractes d’obra pública i d’edificació

20/12/2018|BIM|
  • El BIM serà obligatori en determinats contractes d’obra pública i d’edificació

El BIM, sigles de Building Information Modeling, és un sistema virtual de treball dissenyat per facilitar la creació i la posterior gestió, execució i manteniment d’un projecte de construcció. Tota la informació que els diferents agents creen al llarg del cicle de vida d’una obra queda centralitzada i, d’aquesta manera, s’obté una visió completament global, col·laborativa i evolutiva de tot el procés d’edificació.

El Govern ha acordat aplicar la metodologia BIM de manera obligatòria en determinats contractes d’obra pública i edificació promoguts per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic. La implantació imperativa d’aquest modus operandi serà progressiva, per aquesta raó només afecta inicialment aquells contractes identificats com a prioritaris.

Així, en sis mesos a partir de la publicació d’aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), els licitadors hauran d’utilitzar el BIM en aquells contractes amb un valor estimat a partir de 5 milions d’euros en el cas de les obres i de 200.000 euros en el de subministrament i serveis.

Per a contractes d’un valor menor, la seva aplicació podrà decidir-se en el plecs de prescripcions tècniques, en els documents descriptius o deixar-se com a condició d’execució en els plecs de clàusules administratives particulars.

Aquesta iniciativa es pot emmarcar dins l’Estratègia Europa 2020, la qual pretén aconseguir un ús més eficient, sostenible i integrador dels recursos públics.

Precisament, l’ITeC, en el seu afany de suport a la innovació i transferència d’informació i coneixement, va presentar fa uns mesos l’eCOB, el primer Estàndard de Creació d’Objectes BIM, que posa a disposició de tot el sector de manera lliure i oberta, per oferir la possibilitat d’establir criteris de treball comuns. L’eCOB permet generar objectes BIM genèrics o industrials i dotar-los d’una estructura d’informació consistent i tècnicament rigorosa, facilitant la interoperabilitat entre programes BIM al llarg de tot el cicle de vida de la construcció.