L’Institut Català d’Energia (ICAEN) de la Generalitat de Catalunya i l’Institut han signat un conveni de col·laboració per desenvolupar i consolidar els usos d’un indicador d’eficiència energètic, anomenat ‘Cost Total per l’Usuari (CTU)’, a la base de dades de productes i equips de construcció que gestiona l’ITeC (BEDEC). Ambdues parts estan compromeses a treballar conjuntament per crear eines que potenciïn l’estalvi, l’eficiència energètica i les energies renovables al sector de la construcció.

Aquest indicador inclou no només el cost d’adquisició de cada producte o equip, sinó també el cost del consum d’energia al llarg de seva la vida útil. D’aquesta manera, el professional, a més d’optimitzar el cost immediat de la construcció, també pot calcular el cost diferit en funció del consum energètic de la solució triada, i valorar les emissions de gasos d’efecte hivernacle i d’altres contaminants locals, com els NOx i les micropartícules, segons el consum i la font energètica emprada.

El ‘Cost Total per l’Usuari’ s’aplicarà a 6.000 productes o equips habitualment utilitzats en la construcció, tant pel que fa a habitatges com a edificis del sector terciari. A més, es podrà integrar en la metodologia de treball col·laboratiu Building Information Modeling (BIM), que permet coordinar i optimitzar els diferents elements d’una construcció en el decurs de tot el seu cicle de vida.

L’objectiu de la iniciativa és avançar cap a un model d’energia neta i facilitar el compliment de les directives europees. S’ha establert que a partir del 1 de gener de 2019 tots els edificis públics nous i els que siguin renovats de forma important hauran de ser dissenyats com a edificis de consum gairebé zero, és a dir, un consum energètic òptim i que compensin la pràctica totalitat de la seva demanda amb producció pròpia descentralitzada d’energia, integrant energies renovables en el seu disseny. Per que fa al sector privat, aquesta obligació s’endarrereix fins a l’1 de gener del 2021.