Han estat actualitzats els bancs de manteniment preventiu i corrector integrats dins de l’aplicació DicPla, per a la redacció del llibre de l’edifici i la planificació i gestió del manteniment, segons els requeriments del CTE i la LOE.

L’aplicació inclou una eina per gestionar, d’acord amb un pla redactat prèviament per l’aplicació mateixa, les tasques de manteniment que es porten a terme en un o en diversos edificis, i per controlar, tant tècnicament con econòmicament, que les activitats de manteniment es realitzin dins dels terminis adequats i es compleixin segons les previsions.

  • Edificació residencial: plurifamiliar en comunitat de propietats, plurifamiliar de lloguer, unifamiliar
  • Edificació no residencial: no residencials, centres hospitalaris, centres d’assistència primària i similars, centres d’ensenyament i similars, comissaries i similars, jutjats i centres de reclusió, d’ús social, equipaments esportius
  • Espais urbans
  • Edificació industrial

Dels bancs s’han actualitzat els preus i s’ha repercutit la normativa vigent als plecs de condicions i al manual d’ús i manteniment.

Més informació