Actualitzada la informació dels productes de General Cable al Registre de Materials

ITeC/Bases de dades/Bancs d'empreses/Actualitzada la informació dels productes de General Cable al Registre de Materials

Actualitzada la informació dels productes de General Cable al Registre de Materials

09/07/2018|Bancs d'empreses|

La informació de General Cable, empresa fabricant de cables, ha estat actualitzada al Registre de Materials.

El Registre ITeC de Materials és un registre públic d’inscripció voluntària per part de les empreses que recull els valors de les característiques tècniques i els certificats dels seus productes, equips i sistemes. La informació es classifica ordenant els valors de les prestacions en resposta a les exigències bàsiques aplicables de cadascun dels DB del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

És un document reconegut del CTE d’utilitat al prescriptor per al compliment de les determinacions del CTE tant en fase de projecte com en la recepció de productes a obra. El sistema de gestió està certificat segons els requisits de la Norma ISO 9001.

Aquesta base de dades és d’accés i consulta lliures i s’actualitza mensualment.