Ja es troba disponible l’actualització i ampliació del banc de dades de preus i plecs per al Manteniment de la senyalització horitzontal, vertical, informativa urbana i abalisament de seguretat viària 2018-2022 de l’Ajuntament de Barcelona.

La revisió del banc ha consistit en actualitzar els preus de referència, els plecs de condicions tècniques i les dades ambientals dels indicadors de cost energètics, emissió de CO2 i residus, així com la repercussió de la normativa vigent.

Aquest banc és en català i conté partides d’obra d’urbanització per a la redacció d’obres de reparació urgent i d’abalisament de seguretat viària, talls de carril, treballs de reparació, reposició, instal·lació i manteniment de senyalització, i de senyalització horitzontal en treballs de noves pavimentacions.