S’acaba de publicar l’actualització 2020 del Banc del Servei Català de Trànsit. Aquest banc comprèn els preus de referència per a la incorporació de les instal·lacions i tecnologies per al control, regulació i vigilància de la mobilitat i la seguretat viària a Catalunya.

Conté partides d’obra dels apartats enginyeria civil, manteniment, mesures especials de trànsit, assaigs de verificació d’equips, edificació, seguretat i salut i el nou apartat de Mitjans aeris amb vehicles aeris, personal i parts proporcionals de despeses fixes.

Cal destacar la reorganització d’alguns capítols del banc i la millor diferenciació de les partides d’obra nova i les de manteniment, permetent d’aquesta forma donar resposta a les diferències d’execució i rendiment d’ambdues tipologies.