La comprovació de la unió adhesiva és un aspecte fonamental en els sistemes de façana ventilada en els quals la unió del panell de revestiment a la subestructura metàl·lica (normalment amb perfil vertical i mènsules per a la fixació d’aquests perfils a l’estructura suporti) es fa mitjançant un sistema d’adhesiu.

Els procediments per a realitzar aquesta comprovació, fins i tot sent relativament senzills, només els podem trobar en la documentació tècnica de cada fabricant d’adhesiu, és a dir, sense que estiguin prou descrits en documents normatius de suport, en el context de la reglamentació espanyola.

Havent detectat aquesta necessitat i basant-nos en l’experiència adquirida a l’ITeC d’avaluació de sistemes de revestiment de façana d’aquesta tipologia, l’ITeC ofereix en el present documento un procediment simplificat de càlcul d’aquesta unió adhesiva.

Aquest document aplica a sistemes de revestiment exterior de façana ventilada formats per elements discontinus (panells, plaques, làmines, etc.) fixats mitjançant un sistema d’adhesiu a perfils verticals metàl·lics, en els quals el sistema adhesiu al seu torn està format, generalment, per un cordó d’adhesiu i una imprimació per al pretractament de les superfícies a unir, juntament amb altres components auxiliars (cintes adhesives i agents de neteja).

Llegir article

Disponible pròximament en català