Serveis tecnològics de l'ITeC de suport a la innovació

La innovació en els productes de construcció, ja siguin nous productes o evolució de productes existents cap a noves prestacions o usos, requereix d'instruments i organismes apropiats per a avaluar-los i certificar-los, atès que aquestes innovacions no estan cobertes per normes (espanyoles o europees harmonitzades). Aquests instruments i organismes especialitzats faciliten la comercialització d'aquests productes en condicions de rigor, seguretat i confiança, tant a nivell nacional com internacional.

L’experiència de l’ITeC

L'ITeC és un organisme especialitzat en l'avaluació i certificació de productes sense norma i innovadors, amb una àmplia experiència en aquest terreny, en el qual és organisme autoritzat per l'Administració espanyola i europea des de 1996. L'ITeC té una participació activa i influent en l'EOTA - European Organisation for Technical Assessment i en diferents grups de treball de la mateixa, que beneficia l'elaboració dels Documents d'Avaluació Europeus-DAE, i les Avaluacions Tècniques Europees-ATE, de les empreses que els sol·liciten.

Implantació internacional

L'ITeC actua en tots els àmbits geogràfics: estatal, Unió Europea i en tercers països, realitzant accions coordinades amb organismes d'altres països per emetre un DAU conjuntament amb un National approval d'aquests països, per a optimitzar els assajos i els treballs tècnics necessaris.

L'ITeC pot oferir, en col·laboració amb el laboratori Applus, un paquet complet d'actuació als fabricants, que inclou totes les tasques pròpies del procés d'avaluació i certificació, així com l'execució dels assajos en un laboratori acreditat. En aquest context l'ITeC i Applus disposen d'oficines tècniques a Xangai i Istanbul.

Serveis complementaris

A més dels serveis d'avaluació i certificació, la innovació implica en moltes ocasions necessitats complementàries per al fabricant; per exemple, dels productes que es troben en fase de disseny, de desenvolupament o de validació.

En aquest context l'ITeC pot oferir diferents serveis destinats a minimitzar els temps i costos de posada en comercialització del producte (time to market). Amb aquesta finalitat orientem al fabricant que desenvolupa el producte cap als diferents requisits que eventualment constituiran la certificació, en funció del conjunt de variables rellevants (usos previstos, criteris d'execució, mercats de destinació, canals de fabricació i comercialització, etc.).

Aquests criteris es desenvolupen sota criteris d'independència quan poden estar relacionats amb posteriors processos d'avaluació i certificació.

Així mateix es posen a disposició dels fabricants i altres agents econòmics del sector de la construcció serveis relacionats amb les tasques i obligacions posteriors a l'avaluació i certificació.

Resum de serveis tecnològics de l’ITeC de suport a la innovació


Serveis d’avaluació i certificació
Treballs d’avaluació tècnica: ATE i DAU
  • Elaboració i emissió ATE:
    • mitjançant elaboració DAE
    • elaboració directa a partir de DAE existent o Guia DITE utilitzada como a DAE
  • Elaboració i emissió DAU
Treballs d’inspecció i certificació per al marcatge CE
  • Tasques de verificació de la constància de les prestacions d’acord amb el Reglament (inspecció plantes producció i emissió de certificats de producte o control de producció (sistemes 1+, 1 i 2)
  • Tasques d’inspecció i seguiment per al DAU
Reproduccions d’ATE i DAU
Certificació d’empreses instal·ladores: certificat ApTO


Serveis complementaris
Treballs de suport tècnic-reglamentari al desenvolupament del producte
Identificació dels requisits tècnic-reglamentaris (segons Reglament 305/2011, CTE o altres reglamentacions) i dels mètodes d’assaig/càlcul aplicables, reglamentació d’altres països, instruments necessaris fins al marcatge CE, etc.
Treballs preliminars a l’avaluació tècnica
Treballs de traducció d’ATEs i DAUs
Assessorament per a la preparació de la Declaració de Prestacions-DdP i marcatge CE
Assessorament en l’aplicació del Reglament europeu 305/2011 i suport tècnic als agents econòmics (capítol III Obligacions dels agents econòmics)