10058
Baumit Cladding ETICS System
Kits per a sistemes d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE) amb panels com a producte aïllant tèrmic i revestiment discontinuo com a pell exterior.
10042
VIMO
Kit de estructura de fusta per edificació.
10038
Kraspan
Panells sandvitx autoportants de doble cara metàl·lica per revestiment.
10048
FX-EP 5
Ancoratge químic per formigó.
4183-01
G/Mix
Productes intumescents pel segellat contra el foc.
4183-02
Product 92 [92 ES/VFR/W, 92 Q/VFR/W, 92 ES/VFR/C, 92 Q/VFR/C] & Product 42 [42 HW01, 42 HW02]
Retardant al foc.
10057-1
Kits per als sistemes de parets exteriors amb panell de fibra-guix Fermacell®
Kits per a sistemes de parets exteriors no portants formades per panells minerals.
10024-01
Kits FTS_501 (A, B i C), FTS_502 (B, B+), FTS 503 (A, B, B+ i AO), FTS 504, FTS 505 (V, T), FTS 506 i FTS 506 A, FTS 510 i FTS 511
Kit de subestructura i fixacions per a elements de revestiment en façanes ventilades o no ventilades, fixats a paret exterior o a front de sostre.
10024-02
Kit KH18 amb sistema de fixació i subestructura 502 B Y.
Kit per a revestiment exterior de façana ventilada amb plaques ceràmiques fixades amb grapes d’alumini sobre subestructura d’alumini.
10021
Mapetherm Tile System
Kits per a sistemes d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE) amb panels com a producte aïllant tèrmic i revestiment discontinuo com a pell exterior.
4155-06
Kit PF-AL-T/SOV
Kit de subestructura i adhesiu per a la fixació d’elements de revestiment en façanes ventilades o no ventilades, fixats a paret exterior o a front de sostre.
4155-01
Kit PF-ALU-CLA
Kit de subestructura i fixacions per a elements de revestiment en façanes ventilades o no ventilades, fixats a paret exterior o a front de sostre.
4155-02
Kit PF-ALU-PL
Kit de subestructura i fixacions per a elements de revestiment en façanes ventilades o no ventilades, fixats a paret exterior o a front de sostre.
4155-03
Kit PF-ALU-CER
Kit de subestructura i fixacions per a elements de revestiment en façanes ventilades o no ventilades, fixats a paret exterior o a front de sostre.
4155-04
Kit PF-ALU-HTR
Kit de subestructura i fixacions per a elements de revestiment en façanes ventilades o no ventilades, fixats a paret exterior o a front de sostre.
4155-05
Kit PF-ALU-HPL
Kit de subestructura i fixacions per a elements de revestiment en façanes ventilades o no ventilades, fixats a paret exterior o a front de sostre.
4137
Kit Ecco House
Kit de construcció d’edificis amb panells sàndvitx.
10013
Panells metàl·lics lleugers autoportants amb nucli de niu d'abella.
4181
Ductboard 120
Panell de protecció contra el foc.
4172-01
Kits per als sistemes de revestiment amb panell Glasroc X
Kits per revestiments exteriors de façana format per panells minerals amb revestiment continu aplicat in-situ.
4172-02
Kits per als sistemes de parets exteriors amb panell Glasroc X
Kits per a sistemes de parets exteriors no portants formades per panells minerals.
10037-01
Kits per als sistemes de revestiment amb panell Aquaroc®
Kits per a revestiments exteriors de façana format per panells minerals amb revestiment continu aplicat in-situ.
10037-02
Kits per als sistemes de parets exteriors amb panell Aquaroc®
Kits per a sistemes de parets exteriors no portants formades per panells minerals.
4187
webertherm acustic
Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (ETICS).
Altres certificats en elaboració
10064
Kit de revestiment de façana ventilada
10051
Segellat contra el foc de penetracions.
10027
Tauler de fibres cel·lulòsiques reciclades.
10017
Compost amb cautxú reciclat per barreges bituminoses.
4179
Vidres recuits corbats monolítics o laminats
4157
Kit d’edificació amb estructura metàl·lica
10068
Junts tipus mat de dilatació per a ponts de carreteres.
10043
Sistema d’impermeabilització de cobertes aplicat en forma líquida, basat en poliuretà.
10076-01
Sistema d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior (SATE/ETICS) amb revestiment continu per aplicació sobre llana mineral (MW).
10076-02
Sistema d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior (SATE/ETICS) amb revestiment continu per aplicació sobre poliestirè expandit (EPS).
10076-03
Sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE/ETICS) amb revestiment continu per aplicació sobre poliisocianurat (PIR).
10076-04
Sistema d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior (SATE/ETICS) amb revestiment continu per aplicació sobre llana mineral (MW).
10076-05
Sistema d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior (SATE/ETICS) amb revestiment continu per aplicació sobre poliestirè expandit (EPS).
10076-06
Sistema d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior (SATE/ETICS) amb revestiment continu per aplicació sobre poliisocianurat (PIR).
10029-01
Sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE/ETICS) amb revestiment continu.
10029-02
Sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE/ETICS) amb revestiment continu per aplicació en edificis amb estructures de fusta.
10033
Kit de recobriment aplicat en forma líquida per a la impermeabilització de terres i parets de sales humides.
10054
Sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE/ETICS) amb revestiment continu.
10053
Sistema prefabricat de panells estructurals aïllants de paret per al seu ús com a parets per a edificis.
4180
Productes fabricats amb fibres vegetals per a aïllament tèrmic i acústic.
10014
Sistema de ventilació
10026
Mòduls prefabricats de construcció.
4125.007
Revestiment de morter per a contribució a la resistència al foc.
10018
Estructura metàl·lica per a l'edificació.
4174
Recolzament POT amb material lliscant de fluoropolímer.
4173
Recolzament esfèric amb material lliscant de fluoropolímer.