BEDEC - RECALÇAT DE FONAMENTS AMB FORMIGÓ ARMAT

Banc ITeC

4 - CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDIFICACIÓ

43 - FONAMENTS

435 - FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT
4353 - RECALÇATS
4353_01 - RECALÇAT DE FONAMENTS AMB FORMIGÓ ARMAT
Veure informació al BEDEC
CodiDescripció
43531111Recalçat de fonament corregut amb pous alternats de 2x1 m i 1,5 m de fondària, amb una quantia de 4 m2 d'encofrat lateral, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades de 10 mm, amb una quantia de 31 kg/u i formigonament amb formigó HA-25/P/20/IIa. no inclou excavacions i enderrocs
43532222Recalçat de fonament aïllat amb pou de fonamentació realitzat en dues fases d'1,5x1,5 m i 1 m de fondària, amb una quantia de 6 m2 d'encofrat lateral, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades de 10 mm, amb una quantia de 22 kg/u i formigonament amb formigó HA-25/P/20/IIa. no inclou excavacions, enderrocs i apuntalaments

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formació i reforç d'elements estructurals de fonamentació i contenció del terreny, amb formigó armat.

S'han considerat les unitats d'obra següents:

Fonament en rasa de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat
Mur de contenció de formigó armat
Llosa de fonaments de formigó armat
Llosa de fonaments de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat

Recalçat de fonament corregut fet amb pous alternatius
Recalçat de fonament aïllat fet en dues fases
Reforç perimetral de fonament aïllat, amb cèrcol exterior de formigó armat, connectat al fonament existent
Encep perimetral de fonament aïllat, amb cèrcol exterior de formigó armat, connectat al fonament existent i al micropilotatge de reforç, realitzat en 4 fases

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Neteja i preparació del pla de recolzament

Col·locació dels separadors
Muntatge i col·locació de l'armadura

Subjecció dels elements que formen l'armadura

Reforç o encep perimetral:

Perforació del fonament existent i fixació al mateix de les armadures de connexió amb resines
Tractament de la superfície de formigó del fonament existent amb un adhesiu de resines epoxi de dos components, per a crear el pont d'unió entre el formigó nou i el vell

Neteja del fons de l'encofrat

Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
Tapat dels junts entre peces
Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
Aplomat i anivellament de l'encofrat
Subjecció de l'armadura a l'encofrat

Humectació de l'encofrat

Abocada de formigó

Compactació del formigó mitjançant vibratge

Reglejat i anivellament de la cara superior

Cura del formigó

Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en condicions de suportar els esforços

Només s'inclou l'excavació o els moviments de terra necessaris per a preparar l'element estructural a la unitat d'obra de reforç perimetral de fonament aïllat.

CONDICIONS GENERALS:

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.

La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la durabilitat del element.

No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.

Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08:

Elements formigó armat:

En classe d'exposició I: <= 0,4 mm
En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,3 mm
En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa: <= 0,2 mm
En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc: <= 0,1 mm

Elements formigó pretensat:

En classe d'exposició I: <= 0,2 mm
En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,2 mm

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.

ENCEPS, LLOSES, RASES I POUS:

Toleràncies d'execució:

Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm

Nivell de la cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm

Dimensions en planta:

Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):

D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm

Secció transversal (D:dimensió considerada):

En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm

Planor (EHE-08 art.5.2.e):

Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m

MURS DE CONTENCIÓ:

Toleràncies d'execució:

Distància entre junts: ± 200 mm

Amplària dels junts: ± 5 mm

Desviació de la vertical (H alçària del mur):

H <= 6 m. Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm
H > 6 m. Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm

Gruix (e):

e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm
e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm
Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm

Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m

Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm

Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m

RECALÇATS:

El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, per a garantir la transmissió correcta de les càrregues.

Toleràncies d'execució:

Dimensions: ± 100 mm

Desplom de cares laterals: ± 1%

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.

Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.

El formigonat de cada element es realitzarà d'acord amb un pla establert prèviament que tindrà en compte les deformacions d'encofrats.

L'abocada del formigó s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m, sense que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements.

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FONAMENT EN LLOSA, RASA, MUR DE CONTENCIÓ:

m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.

No inclou cap operació de moviment de terres.

RECALÇATS DE FONAMENT CORREGUT:

Unitat de pou per a recalçat executada d'acord amb les especificacions de la DT.

No inclou cap operació de moviment de terres.

RECALÇATS DE FONAMENT AÏLLAT:

Unitat de fonament recalçat completament, executat d'acord amb les especificacions de la DT.

No inclou cap operació de moviment de terres.

REFORÇ PERIMETRAL DE FONAMENT AÏLLAT:

Unitat de reforç executada segons les especificacions de la DT.

La unitat d'obra inclou l'excavació prèvia i el reblert posterior.

ENCEP:

Unitat d'encep executada segons les especificacions de la DT.

No inclou cap operació de moviment de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

El BEDEC és un conjunt de bases de dades amb informació de productes de la construcció que li ofereix informació de preus, plecs de condicions i dades ambientals, biblioteca d'objectes BIM, bancs d'entitats, bancs d'empreses, pressupostos tipus i banc de normativa.

El BEDEC conté el Banc ITeC, Bancs d'entitats, Bancs d'empreses, Biblioteca d'objectes BIM amb Estàndard eCOB i el Banc de Normativa.